Co jsou oprávky v účetnictví?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co jsou oprávky v účetnictví?

Co jsou oprávky v účetnictví?

Co to jsou oprávky

představují souhrn všech odpisů za dosavadní dobu odepisování od data zařazení daného majetku do účetní evidence. Oprávky jsou záporný aktivní účet, mají počáteční a konečné zůstatky a převádějí se do dalšího účetního období v rozvaze (sloupec korekce).
Archiv

Jak se počítají oprávky

Jak již bylo uvedeno, oprávky „korigují“ cenu, za který byl majetek pořízen (daňovou terminologií vstupní cenu). Pokud tedy vstupní cena Kč 500.000,00 je uvedena na účtu 022, pak oprávky odpovídající majetku na účtu 022 jsou uvedeny na účtu 082. Jsou vykázány v aktivech se záporným znaménkem.
ArchivPodobné

Kde jsou oprávky v rozvaze

Souhrnem odpisů za jednotlivá léta životnosti rozumíme oprávky. Tyto korigují ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v rozvaze, kde jsou oprávky vykázány se záporným znaménkem u příslušného aktiva.

Jak se účtují oprávky

Běžné účetní odpisy se účtují do nákladů nepřímo prostřednictvím účtu oprávek na straně D účtu 081-Oprávky ke stavbám a MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, a to měsíčně, čtvrtletně nebo minimálně jedenkrát ročně.

Jak zaúčtovat rozdíl účetních a daňových odpisů

Do agendy Daň z příjmů vstupuje rozdíl účetních a daňových odpisů, tedy hodnota na účtu 551 – nedaňový. Pokud je rozdíl kladný, dochází ke zvýšení základu daně pro výpočet daně z příjmu, je-li rozdíl záporný, dochází ke snížení.

Jak dělíme účetní odpisy

Jsou vymezeny dva druhy odpisů – rovnoměrné a zrychlené, ale v praxi to vypadá tak, že si každá firma pro daňové potřeby zvolí pro každý nově pořízený majetek způsob jeho odepisování. Ten ovšem nesmí měnit po celou dobu užívání majetku.

Co to je odpis

Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za určité období. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv), jedná se o náklad. Smyslem odpisování je rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období.

Co to jsou opravné položky

Opravnou položkou se (narozdíl od odpisů) vyjadřuje dočasné snížení hodnoty majetku v účetnictví. Opravné položky snižují hodnotu majetku nepřímo. Tvorba opravných položek vyplývá ze zásady opatrnosti. Vede ke snížení hodnoty majetku v účetnictví a zároveň se vykáží ještě nerealizované ztráty.

Jak se Učtují odpisy

Účetní odpisy se účtují na MD účtu 55x. Tyto účetní odpisy subjekt zaznamenává ve svém účetnictví a mimo účetnictví se porovnávají s daňovými odpisy. O případný rozdíl se upravuje hospodářský výsledek přiznaný ke zdanění. Neodpisuje se dlouhodobý finanční majetek a také pozemky, umělecká díla a sbírky.

Jaký je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Daňové odpisy se na rozdíl od účetních odpisů používají pro stanovení daňového základu, a tudíž nemusí nutně věrně zobrazovat skutečné opotřebení majetku. Daňové odpisy jsou stanoveny na roční bázi a celková doba odpisování vychází ze zatřídění hmotného majetku do příslušné odpisové skupiny.

Jaké jsou druhy odpisů

Rozlišujeme účetní a daňové odpisy. Účetní odpisy slouží k přehledu o skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotřebení v důsledku užívání nebo zaostávání po technické stránce. Daňové odpisy slouží ke stanovení daně z příjmů.

Kdy se tvoří opravna položka

Opravné položky dle § 8a se tvoří v závislosti na tom, jak dlouho je pohledávka po splatnosti: a) 18 měsíců – opravná položka až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, b) 30 měsíců – opravná položka až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

Kdy se dělají opravné položky

Pokud nastane situace, že majetek svou hodnotu dočasně ztratí – použijeme právě opravné položky. Poté, co se hodnota majetku opět zvýší – patřičně rozpustíme částečně (ale nakonec i úplně) tuto vytvořenou opravnou položku. Opravné položky na zvýšení hodnoty majetku zásadně nikdy netvoříme.

Jak se dělí odpisy

Rozlišujeme účetní a daňové odpisy. Účetní odpisy slouží k přehledu o skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotřebení v důsledku užívání nebo zaostávání po technické stránce. Daňové odpisy slouží ke stanovení daně z příjmů.

Jak se účtuje opravna položka

Účtování opravných položek

Daňové opravné položky se vytváří na účet 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek, účetní opravné položky (daňově neuznatelné) se vytváří na účet 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek. Odpis pohledávky se účtuje proti účtu 546 – Odpis pohledávky.

Jak se počítají opravné položky

Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců , bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky. Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 30 měsíců , bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 100% neuhrazené hodnoty.

Kdy se tvoří opravné položky

Opravné položky dle § 8a se tvoří v závislosti na tom, jak dlouho je pohledávka po splatnosti: a) 18 měsíců – opravná položka až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, b) 30 měsíců – opravná položka až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

Previous Post
Co jsou druhotné zdroje?
Next Post
Jak zaúčtovat prodej pozemků?