Co to je arbitráž?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co to je arbitráž?

Co to je arbitráž?

Co je měnová arbitráž

Měnová arbitráž představuje nákupy a prodeje určité měny v závislosti na rozdílech v úrovni její ceny na různých devizových trzích (např. nákup CZK za EUR na měnových trzích, kde je CZK levnější a prodej CZK na trzích, kde je dražší).

Co je arbitráž v NHL

O co tedy vlastně jde: arbitráž je finální instance, u níž může skončit proces vyjednávání o nové smlouvě mezi hráčem a konkrétním klubem. Potkat může ale pouze volné hráče s omezením, tzv. RFA. Těm slouží arbitráž jako jeden z klíčových prostředků jak ovlivnit svou budoucnost.
Archiv

Co je cenova arbitráž

Arbitráž je ve finančnictví způsob obchodu, který využívá odlišných cen na různých trzích. V zásadě to mohou být místně oddělené trhy (pak se jedná o místní arbitráž), anebo časově oddělené trhy – spotový a termínový (pak se jedná o časovou arbitráž).

Co je to forwardový kurz

Jde o smlouvu o budoucím nákupu či prodeji cizí měny za pevně stanovený kurz, realizovaný ve stanoveném datu v budoucnu. Forwardový kurz vychází ze spotového kurzu upraveného o tzv. forwardové body. Ty jsou určeny délkou doby, na který je uzavřený forwardový obchod a rozdílem úrokových sazeb obchodovaných měn.

Co znamená cena

Cena vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky. Dnes obvykle ukazuje množství peněz potřebných k uskutečnění směny daného statku. Ceny mohou být vyjádřeny též v ostatních statcích (např. 1 kráva = 2 ovce a opačně 1 ovce = 1/2 krávy), ale dnes se již barterový obchod využívá jen minimálně.

Jak funguje forward

Jedná se o termínový kontrakt zavazující k plnění obě smluvní strany, jež se mezi sebou dohodnou na konkrétních podmínkách. Forward umožňuje nakoupit nebo prodat cizí měnu termínově, tedy s dodáním či plněním v budoucnu za dnes stanovenou cenu – směnný kurz.

Kdy je vypořádání FX forward

Kontrakt je založen na nákupu/prodeji jedné měny za jinou měnu v budoucnu za předem dohodnutý kurz. Vypořádání obchodu tedy proběhne forwardovou valutou (zpravidla delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu).

Co má vliv na cenu zboží

Nedoporučují se však u prémiového zboží. Nejčastěji se cena výrobků stanovuje podle nákladů, podle poptávky na trhu nebo podle konkurence. Nákladově orientovaná cenotvorba je považovaná za nejjednodušší metodu a její výhodou je přehlednost. Náklady se dělí na přímé a nepřímé a v případě OSVČ také osobní výdaje.

Co určuje cenu

Nejdůležitější činitelé, které ovlivňují rozhodování o cenách jsou: Cíle cenové politiky. Náklady. Ostatní prvky marketingového mixu.

Kde se obchoduje forward

Opět se jedná o dohodu mezi dvěma stranami nakoupit nebo prodat podkladové aktivum v určitém čase v budoucnosti za cenu stanovenou v současnosti. Forward kontrakty však nejsou standardizovány (na rozdíl od futures, kde přesně definujeme kvalitu i množství dodané komodity), a obchodují se na mimoburzovních trzích.

Co je to forward

Jedná se o termínový kontrakt zavazující k plnění obě smluvní strany, jež se mezi sebou dohodnou na konkrétních podmínkách. Forward umožňuje nakoupit nebo prodat cizí měnu termínově, tedy s dodáním či plněním v budoucnu za dnes stanovenou cenu – směnný kurz.

Jak se daní derivaty

U fyzických osob nepodnikatelů příjmy vzniklé z titulu derivátů jsou považovány za součást dílčího základu daně ostatních příjmů. Tyto příjmy je možné snížit o výdaje, které byly prokazatelně vynaloženy na jejich dosažení, maximálně však do výše příjmů plynoucích z těchto derivátů.

Jak správně vypočítat cenu

Nejčastěji se cena výrobků stanovuje podle nákladů, podle poptávky na trhu nebo podle konkurence. Nákladově orientovaná cenotvorba je považovaná za nejjednodušší metodu a její výhodou je přehlednost. Náklady se dělí na přímé a nepřímé a v případě OSVČ také osobní výdaje.

Jak vypočítat výrobní cenu

– Je ekonomický údaj, který říká, za kolik korun vyrobíme jeden průměrný výrobek. – Vypočítáme ji tak, že veškeré náklady na výrobu výrobků vydělíme počtem vyrobených výrobků, které můžeme prodat.

Co má vliv na cenu elektřiny

Výši ceny silové elektřiny ovlivňuje několik hlavních faktorů: Poptávka a nabídka na trhu. Poměry na trhu pro domácnosti a pro maloodběratele. Hospodářský růst nebo naopak útlum.

Proč je v ČR vysoká cena elektřiny

Cena ale není primárně určována výrobními náklady ale poptávkou a nabídkou, tedy trhem s elektřinou. Poptávka po elektřině je nyní tak vysoká, že k jejímu plnému pokrytí musí být do výroby zapojeny i ty nejdražší plynové elektrárny.

Co je to pákový efekt

Finanční páka, někdy též finanční pákový efekt, je ve světě financí způsobem investování, při kterém investor použije k nákupu aktiv (majetku) nejen vlastní kapitál, ale i kapitál cizí (vypůjčený).

Co to je kontrakt

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

Co je to future

Futures je finanční kontrakt, ve kterém se dvě strany zavazují směnit v předem stanoveném okamžiku určité množství finančního aktiva (např. cizí měny) nebo komodity (např. ropy) za předem stanovenou cenu. Pro futures je také typická denní kalkulace a zúčtování zisků a ztrát.

Jak se daní futures

Obchodování na forexu je u drobných investorů (spekulantů) velmi oblíbené, a většinou se nevyhne nutnosti podat daňové přiznání žádný trader. V tomto případě se většinou bavíme o tzv. CFD, které spadají spolu s opcemi či futures mezi deriváty a daní se sazbou 15 % podle § 10.

Co to je derivát

Derivát, jinak také odvozenina, je obecně objekt vzniklý odvozením od jiného. Odvozování se cizím slovem nazývá derivování či derivace.

Jak se určuje cena podle nákladů

Nákladově orientovaná tvorba cen je nejjednodušší metodou cenotvorby. Vychází z kalkulace úplných nákladů na výrobu produktu či poskytnutí služby, k nimž se přičte žádoucí zisková přirážka (tzv. marže) podle rozhodnutí vedení firmy. Výhodou této cenové strategie je jednoduchost a přehlednost.

Jak se počítají náklady

Průměrné náklady (AC) – jsou náklady na jednotku produkce; platí: AC=TC/Q – lze je rozdělit na průměrné fixní náklady (AFC) a průměrné variabilní náklady (AVC). Stejná závislost platí i pro průměrné variabilní náklady (AVC).

Co jsou přímé náklady

přímé náklady – náklady, které jsou přímo přiřaditelné k jednotlivým výkonům (výrobkům, službám) bez jejich soustřeďování a dalšího rozpočítávání; jedná se obvykle o náklady na suroviny, polotovary, obaly, někdy i mzdy.

Kdy je elektřina nejdražší

Na jaře a na podzim (konkrétně v dubnu, září a říjnu) je spotřeba elektřiny vyšší než v letních měsících.

Previous Post
Na jakou teplotu péct listové těsto?
Next Post
What is the best tank to play in World of Tanks?