Co to je hromosvod?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co to je hromosvod?

Co to je hromosvod?

Jak funguje hromosvod

Hromosvod slouží především jako vnější ochrana budov před poškozením bleskem a jinými nežádoucími účinky bleskového proudu. Hromosvodní soustava funguje následovně: jímací tyč zachytí přímý úder blesku do objektu, bleskový proud je bezpečně sveden pomocí systému svodů do uzemňovací soustavy, která ho rozvede v zemi.
Archiv

Kdy je nutné mít hromosvod

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit: a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat.

Kdo musí mít hromosvod

Povinná instalace hromosvodu platí pro objekty, kde může blesk ohrozit více lidí nebo napáchat velké hospodářské škody, nebo kde by mohl způsobit poruchu, kterou by trpělo více lidí – tedy pro školy, průmyslové a hospodářské budovy, velké obytné domy, zdravotnická zařízení a podobně.
Archiv

Co se stane když udeří blesk do domu bez hromosvodu

Elektrický výboj za silné bouřky vyvolává napětí několika set milionů voltů, vzniká elektrický proud až sto tisíc ampérů. Smrt může způsobit již pouhých 0,1 A, o požáru nemluvě. Proto se bez hromosvodu neobejdeme. Určitě stojí za to dům chránit a silný výboj svést bezpečně do země.

Co se stane když člověka zasáhne blesk

„Zasažení bleskem je podobné jako zranění elektrickým proudem. Stejnosměrné napětí, které může přesahovat i 10 milionů voltů a projde v desetinách až tisícinách vteřiny tělem zasaženého, kde způsobuje postižení nervů, bezvědomí,“ popisuje lékař. Blesk způsobuje popáleniny kůže i dalších orgánů.

Jak často se musí dělat revize hromosvodu

Hromosvody zřízené po 1.

Vizuální kontrola je potřeba každé 2 roky, úplná revize každé 4 roky. Pokud do hromosvodu udeří blesk, musíte udělat novou revizi.

Jak umístit hromosvod

Podpěry vedení hromosvodu se umisťují ve vzdálenosti nejvýše 1 m. Tato vzdálenost platí pro jímací soustavu, soustavu svodů a uzemnění.

Jak hluboko musí být hromosvod

Zemnič by měl být uložen v hloubce minimálně 0,5 m v zemi a ve vzdálenosti asi 1 m od vnější zdi objektu. V revizní zprávě je nutné uvést, jaký typ uzemňovací soustavy byl pro revidovaný objekt použit.

Jak se dělá hromosvod

Dle § 36 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. bodu 3 se pro uzemnění systému ochrany před bleskem u staveb zřizuje přednostně základový zemnič. Ten se umísťuje na dno základové rýhy a podepře se distančními prvky tak, aby byl po betonáži obklopen ze všech stran betonem, a to v tloušťce alespoň 50 mm.

Co přitahuje blesky

Stromy přitahují blesky různě

Velkým rizikem je za bouřky i koupání, windsurfing a plavba v loďce. "Za bouřky venku nepřenášejte kovové předměty ani deštník – fungují totiž jako bleskosvod. Stojí za to si připomenout případ, kdy blesk připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky,“ upozornil Kropáček.

Co se stane když do letadla uhodí blesk

Jednou za čas dojde k poškození vnějších částí letadla, k povrchovému poškození na místě vstupu nebo výstupu blesku, nebo menšímu zasažení elektrických přístrojů v letadle, ale obvykle zásah blesku nezanechá téměř žádné nebo vůbec žádné následky.

Jak se chovat při kulovém blesku

Odborníci navíc radí sednout si do podřepu, stát na špičkách, s rukama za krkem a skloněnou hlavou. Vstaňte, až když napočítáte mezi bleskem a hromem nejméně do třiceti. Co nedělejte: Neschovávejte se pod osamělými stromy, nezdržujte se u elektrických sloupů nebo jakýchkoli vyvýšených předmětů.

Kdo dělá revizi hromosvodu

Samotnou revizi hromosvodu provádí revizní technik. Často se jedná o revizního technika, který provádí revize také celé elektroinstalace v daném objektu. Po každé provedené revizi je výstupem technika revizní zpráva, ve které mimo jiné uvede celkové zhodnocení provedené revize.

Jak vypadá hromosvod

Každý hromosvod má tři hlavní části – jímací zařízení (jímač), svod a uzemnění. Jímač zajišťuje zachycení blesku. Bývá umístěn nejčastěji na vrcholu chráněného objektu, výše než nejvýše umístěné části objektu, neboť blesk má tendenci zasáhnout nejvýše umístěné předměty.

Kdo může montovat hromosvod

Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb.

Jak daleko od sebe zemnicí tyče

Instalujte v zemi minimálně 2 nebo 3 zemnící tyče 1 metr dlouhé ve vzdálenosti přibližně 2 a 3 metry od sebe.

Jak uchytit hromosvod

Pro kotvení hromosvodu máme v praxi vyzkoušenou a ověřenou metodu s použitím setu pro kotvení hromosvodu. Set se skláda z Fischer FID hmoždinky 90 mm, nerezového vrutu 6×80 mm a podpěry pro uchycení hromosvodu. FID hmoždinka se jednoduše přes omítku, armovací stěrkovou vrstu našrubuje do polystyrenu.

Co se nesmí dělat při bouřce

Co během bouřky nedělat Během bouřky se neopírejte o zdi či skalní stěny, neběhejte, neplavte, neplujte v loďkách a neprovozujte ani jiné vodní sporty. Podle hasičů by se lidé při bouřce měli vyvarovat i přenášení kovových předmětů, telefonování a používání jiných elektrických spotřebičů.

Jak dlouho platí revize hromosvodu

Hromosvody zřízené po 1.

Vizuální kontrola je potřeba každé 2 roky, úplná revize každé 4 roky. Pokud do hromosvodu udeří blesk, musíte udělat novou revizi.

Jak často kontrolovat hromosvod

HromosvodHromosvody instalované do 1. 2009 mají povinnost revize jednou za 5 let.U hromosvodů instalovaných po 1. 2009 musíte provádět vizuální kontrolu každé 2 roky, úplnou revizi jednou za 4 roky.

Jak hluboko zemnící deska

Ideální je uložit desku na výšku a min 50 cm pod rovinu terénu, což vyžaduje výkop hluboký cca 2 m. Pokud však není výkop dostatečně hluboký, stačí desku uložit na šířku na hranu. Chránič chrání – jistič jistí.

Jak hluboko zemnící pásek

Obvykle postačí uložit jeden páskový nebo drátový zemnič do hloubky 30 až 40cm ve vzdálenosti 1m od vodivé uzemněné konstrukce. Pro vyšší napětí se klade více páskových zemničů kolem uzemněné části, a to tak, že čím je pásek dále, tím je také uložen hlouběji.

Kdo muze delat revize hromosvodu

Samotnou revizi hromosvodu provádí revizní technik. Často se jedná o revizního technika, který provádí revize také celé elektroinstalace v daném objektu.

Jak umístit zemnicí tyč

Zemnicí tyče

U tyčí opatřených na povrchu povlakem, musí tento povlak přesahovat přes závity. Pro usnadnění zarážení tyčí do země se doporučuje na nich vytvořit zaváděcí úkos nebo hrot.

Jak zatlouct Zemnici tyč

Samotnou tyč lze velmi jednoduše zatlouct kladivem (za použití speciální zatloukací hlavy) a poté připojit na pásek. Je-li třeba použít hloubkové zemniče, je systém těchto tyčí na takovou eventualitu velmi dobře připraven – jednoduše se sesazují do sebe.

Previous Post
Co dělat když se nemůžu dostat na Instagram?
Next Post
Jak se píše URL?