Co to je archeologii?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co to je archeologii?

Co to je archeologii?

Čím se zabývá archeologie

Archeologie je věda, zabývající se studiem lidské minulosti prostřednictvím archeologických pramenů. Ty zahrnují movité i nemovité artefakty (včetně částečně nebo zcela zaniklé architektury), ekofakty (včetně kulturní krajiny) a přírodní prameny (např. pylová zrna, jezerní sedimenty).

Kde se dá studovat archeologie

Klasická archeologie | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Kde pracuje archeolog

oprávněné organizace: v muzeích, v státních památkových ústavech, v ústavech archeologické památkové péče nebo pro obecně prospěšné společnosti, jako je například Archaia.

Jak probíhá archeologický výzkum

Archeologický výzkum

Terénní výzkum prameny hledá a provádí primární popis. Náplň výzkumu mimo terén spočívá v analýze získaných pramenů a jejich interpretaci. Výsledky archeologického výzkumu se opírají o prameny jak hmotné, tak nehmotné povahy.

Co studuje archeolog

Archeologie (z řeckého archaios = starý a logos = nauka) je vědní obor, který pomocí specifických metod poznává a zkoumá lidský svět minulosti. Je ovšem obzvláště důležité zdůraznit termín "lidský", neboť mnoho lidí se domnívá, že archeologové studují dinosaury.

Jakou školu musí mít archeolog

Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, varianta MAIOR nebo MINOR (dříve dvouoborové studium). Druhý studijní program je možné volit z nabídky Filozofické fakulty či z vybraných oborů na Pedagogické fakultě nebo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Co zkoumají archeologové

Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios) = starý, λόγος (logos) = slovo, řeč) je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Mezi ně patří lidské výtvory (artefakty), ale i zbytky přírodního původu, které byly člověkem neúmyslně ovlivněné (ekofakty).

Proč studovat archeologii

Jednou z hlavních předností je fundovanost vyučujících Ústavu archeologie a s ní spojená vysoká úroveň výuky. Mně osobně se také líbí její rozsah, který se netýká jen samotné archeologie, ale také oborů s ní úzce spojených – hlavně přírodovědných a geodetických.

Co je to archeologický výzkum

Archeologický výzkum je ucelený soubor specializovaných vědeckých činností, které zajišťují poznání, získání, uchování a dokumentaci archeologických nálezů jakožto dokladů o činnosti člověka v historii a to včetně interpretace jejich kulturní a památkové hodnoty.

Kdo platí záchranný archeologický výzkum

Kdo platí archeologický výzkum Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

Co je to archeolog

Archeolog je odborně vzdělaná a způsobilá osoba, zabývající se vyhledáváním, zkoumáním, tříděním a dokumentací hmotných památek, důležitých pro starší období vývoje lidské společnosti.

Jak vystudovat archeologii

Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, varianta MAIOR nebo MINOR (dříve dvouoborové studium). Druhý studijní program je možné volit z nabídky Filozofické fakulty či z vybraných oborů na Pedagogické fakultě nebo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Kdo může provádět archeologický výzkum

Archeologické výzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav Akademie věd ČR. Ministerstvo kultury ČR může na žádost po dohodě s Akademií věd ČR povolit provádění archeologických výzkumů vysokým školám, muzeím, dalším organizacím, popřípadě i fyzickým osobám po splnění zákonem daných předpokladů.

Co je záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum (dále jen výzkum) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Výsledkem výzkumu je soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce §21, odst. 3 zákona č.

Kdo platí archeologický výzkum

Kdo platí archeologický výzkum Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

Previous Post
Kde je nejvíce tepelných elektráren?
Next Post
Co k obedu Česká jidla?