Co patří mezi syntetické polymery?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co patří mezi syntetické polymery?

Co patří mezi syntetické polymery?

Co je syntetický polymer

Syntetické polymery jsou velmi početnou skupinou makromolekulárních látek, které se vyrábí umělou cestou a nelze je získat žádnou přírodní cestou. Inspirací pro výrobu syntetických polymerů byla snaha o napodobení dobrých vlastností přírodních polymerů.
Archiv

Co patří mezi polymery

Mezi polymerní materiály patří hlavně plasty a přírodní i syntetické kaučuky, volně lze mezi ně řadit i laky, lepidla, apretační prostředky apod. Vlastnosti samotných polymerů jsou v materiálu upravovány a vylepšovány zejména pomocí různých přídavných látek (aditiv).

Co to je polymery

Polymer je makromolekula sestavená z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

Co se vyrabi polymeraci

Polymerizace (též polymerace) je chemická reakce, při které z malých molekul (monomerů) vznikají vysokomolekulární látky (polymery). Dělí se podle mechanismu na polymerizaci radikálovou, iontovou, polyinzerci, polykondenzaci a polyadici. Podle způsobu provedení se dělí např. na blokovou, roztokovou, suspenzní, emulzní.

Co je to monomer

Monomer (z řeckého μινος – monos – jeden a μέρος – meros – část) je nízkomolekulární sloučenina schopná polymerace nebo polykondenzace a tím vytvoření polymeru (makromolekulární látky). Jeho základní vlastností je schopnost vytvářet chemické vazby sám se sebou nebo dalšími látkami.

Jak se vyrábí plasty

Plasty se vyrábějí třemi procesy: polymerací, polykondenzací a plyadicí. Při zpracování plastů rozlišujeme mezi velkoprůmyslovou výrobou polotovarů nebo hotových dílů (desky, trubky, nádoby), a zpracováním polotovaru řemeslníky a v průmyslu (svařování, tvarování).

Jak Delime polymery

Polymery lze rozdělit podle dalších kritérií: původu, chemické reakce jejich přípravy, chemické příbuznosti, složení, molekulární struktury nebo podle uspořádanosti makromolekul na nadmolekulární úrovni (viz obr. 29 a obr. 30). Polymery lze dělit také dle polarity na polární a nepolární.

Co patří mezi makromolekuly

Syntetické makromolekulární látky je široký pojem zahrnující plasty, syntetická vlákna a syntetické kaučuky. Lze se setkat i s názvy jako polymery, igelity, bakelity, gumy apod., i když je laická veřejnost zpravidla užívá nesprávně. Z chemického hlediska jsou tyto látky polymery, tj. látky vzniklé polymerací.

Jak probiha polymerace

Při polymeraci dochází ke spojování molekul obsahujících alespoň jednu dvojnou nebo trojnou vazbu. V průběhu reakce nedochází ke vzniku dalších látek. Pokud reagují stejné monomery vzniká homopolymer.

Jak vznikají polymery

Polymer – makromolekulární látka přírodního nebo syntetického původu vytvořená mnohonásobným opakováním malých molekul monomerů vázaných mezi sebou. Monomer – výchozí nízkomolekulární látka pro výrobu polymeru. Homopolymer – polymer, jehož makromolekuly jsou tvořeny z monomerů jednoho druhu.

Co je to krystalinita

Podíl krystalického obsahu ve struktuře polymeru, který je závislý nejen na strukturních podmínkách makromolekuly, ale také na podmínkách jeho zpracování (zejména rychlosti chlazení taveniny, ale i typu přísad), nazýváme stupněm krystalinity.

Co to jsou makromolekuly

Makromolekula je rozsáhlá molekula, zpravidla s velkou molární hmotností. Atomy v makromolekule jsou vázány kovalentními vazbami, molekuly Van der Waalsovými silami. Je složená z velkého množství molekul či atomů, většinou stejného původu.

Jaké jsou druhy plastů

Dělení plastůpolyolefiny. polyethylen (PE) polypropylen (PP)vinylové plasty. polyvinylchlorid (PVC) polystyren (PS)polymetylmetakrylát (PMMA)polyamidy (PA)polyestery (PES) polyethylentereftalát (PET)polyuretany.fenoplasty.aminoplasty.

Co to je termoplast

Termoplast je plast, který je od určité vyšší teploty plastický – tvárný – až kapalný a po ochlazení se stane pevným, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně.

Jak poznat druhy plastů

Určení druhu plastu

Základní druhy plastů lze například rozeznat orientační zkouškou ve vodě. Vložte do ní odlomený kousek a sledujte, zda se ponoří. Ty neslepitelné odpuzují vodu, tedy plavou, například polyethylen a polypropylen. Ostatní se potopí.

Co je to makromolekulární

Makromolekulární látky – látky, jejichž stavebními částicemi jsou makromolekuly – molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Řetězce tvoří pravidelně se opakující části – stavební (monomerní) jednotky = mery. 2 monomery tvoří dimer 3 monomery tvoří trimer .

Co je adiční polymerace

Aniontová adiční polymerizace je druh polymerizační reakce, patřící mezi iontové polymerizace, při které jsou aktivními centry anionty. Má mnoho různých využití, jako monomery se však při ní nejčastěji používají vinylové sloučeniny. U některých takových reakcí je možné ovlivňovat strukturu a složení produktů.

Co to je polykondenzace

Polykondenzace je společně s polyadicí jeden z typů stupňovité polymerace – reakce syntetických makromolekulárních látek. V průběhu reakce nevzniká jenom polymer, ale i nízkomolekulární produkt (např. voda, methanol, amoniak). Ukázka struktury polyfenolu, ze kterého se vyrábí bakelit.

Jak dělíme plasty

Plasty do třetice dělíme podle druhu přísad na neplněné a plněné plasty. Pod neplněným plastem si představte takový plast, u kterého množství přísad neovlivňuje vlastnosti polymerní matrice. Naopak plněné plasty ovlivňují fyzikální a mechanické vlastnosti plastu.

Co je to polyolefin

Polyolefiny jsou největší skupinou syntetických polymerů, které vznikají polymerací uhlovodíků (sloučenin uhlíku s vodíkem), tzv. olefinů (neboli alkenů), obsahující v molekulách jednu dvojnou vazbu, viz příklad na obr. 7. Mezi polyolefiny patří termoplasty i kaučuky.

Co to jsou biopolymery

Biologická makromolekula, biomakromolekula nebo biopolymer je látka, která vzniká v organizmu a skládá se z více stejných či různých nízkomolekulárních látek. Mnoho makromolekul jsou polymery skládající se z menších molekul, nazývaných monomery.

Jak poznat typ plastů

Určení druhu plastu

Základní druhy plastů lze například rozeznat orientační zkouškou ve vodě. Vložte do ní odlomený kousek a sledujte, zda se ponoří. Ty neslepitelné odpuzují vodu, tedy plavou, například polyethylen a polypropylen. Ostatní se potopí.

Co patří mezi termoplasty

Příklady běžných termoplastů jsou polyethylen, polystyren, polymethylmethakrylát (plexisklo), polyvinylchlorid (PVC) nebo polyamidy (např. nylon, silon).

Co to je polypropylen

Polypropylen (PP) je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů, které patří mezi nejběžnější plasty, používá se v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu, v chemickém průmyslu a v laboratorních vybaveních. Vyrábí se z něj obaly, textilie, plastové díly, reproduktory a automobilové díly.

Kam patří PP

Recyklační symbol na obalech tvoří zkratka PP a recyklační trojúhelník s plnými šipkami, který má uprostřed číslici 5. Prázdný, nemastný a jinak neznečištěný obal patří do kontejneru na plasty, příp. můžeme využít některou z alternativ pro jeho třídění (sběrné dvory, pytlový sběr, speciální sběrná místa atd.).

Previous Post
Na co si dát pozor Seychely?
Next Post
Co je to Ekniha?