Co to je veřejná správa?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co to je veřejná správa?

Co to je veřejná správa?

Kdo je veřejná správa

Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu.

Jak funguje veřejná správa

Stát vykonává státní správu přímo prostřednictvím svých úřadů/orgánů. Pokud je vykonavatelem státní správy jiný subjekt než stát, činí tak na základě přenesené působnosti. Stát v tomto případě vykonává veřejnou správu nepřímo, zejména prostřednictvím její delegace na obce a kraje.
Archiv

Co jsou orgány veřejné správy

Orgán státní správy je jedním z hlavních vykonavatelů správního práva, který zastupuje stát, nebo veřejnoprávní korporaci při výkonu veřejné správy. Orgány státní správy jsou zřizovány na základě ústavy, ústavních zákonů, zákonů.

Co spadá do veřejné správy

Typicky jde v českých podmínkách o nařízení vlády, obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, obecně závazné vyhlášky krajů a obcí v samostatné působnosti, nařízení krajů a obcí ve věcech přenesené působnosti.

Kdo provádí kontrolu veřejné správy

jedná se o kontrolu vykonávanou zákonodárným orgánem, resp. zastupitelskými orgány obcí a krajů. Obecně platí, že zákonodárná moc ovlivňuje moc výkonnou (veřejnou správu) především vydáváním zákonů. Provádí ji Parlament jako reprezentant zákonodárné moci především vůči Vládě reprezentující vrcholný orgán moci výkonné.

Kdo je subjektem veřejné správy

Pokud se týče subjektů veřejné správy, mohou jimi být stát, jiné subjekty veřejného práva, popř. další subjekty ze zákona oprávněné. V kontinentálním systému práva se vychází převážně z toho, že originárním nositelem veřejné správy jako součásti moci výkonné je stát, který ji může na jiné subjekty delegovat.

Kdo patří do veřejného sektoru

Veřejný sektor

▶Do veřejného sektoru patří: ▶justice, ▶policie, ▶armáda, ▶veřejná hromadná doprava, ▶sociální bydlení ▶sociální služby, ▶zdravotnictví, ▶atd.

Co patří do státní správy

Státní správu členíme na ústřední, vykonávanou státními orgány s celostátní působností jakými jsou ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy a územní vykonávanou státními orgány s omezenou místní působností, mezi které patří například úřady práce, finanční úřady, úřady obcí a krajů vykonávající státní správu v …

Co kontroluje NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, jak stát hospodaří se státním majetkem a s prostředky získanými ze zahraničí. Vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu a dohlíží také na plnění státního rozpočtu.

Co je to dozor

Dozor (něm. Aufsicht, angl. supervision; naproti tomu surveillance znamená sledování) je pozorování faktického stavu a jeho porovnání s ideálním. V platném právu bývají místo pojmu dozor užívány pojmy kontrola, dohled, revise, inspekce a prověrka.

Co je to veřejný sektor

Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, která je financována z veřejných prostředků, je v ní rozhodováno na základě veřejné volby a veřejnost má právo i povinnost důsledky veřejné volby kontrolovat prostřednictvím veřejné kontroly.

Co patří mezi veřejné statky

Jsou to např. školy, nemocnice, organizace poskytující sociální péči apod. VEŘEJNÉ STATKY A SLUŽBY poskytuje vždy veřejný sektor – jsou to takové statky a služby, které jsou ekonomicky neefektivní, a tedy pro soukromé organizace nezajímavé.

Co znamená NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislá kontrolní instituce, jejímž posláním je kontrolovat hospodaření státu – a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Co dělá NKÚ

hlavním úkolem NKÚ je poskytovat zpětnou vazbu o reálném využívání prostředků státního rozpočtu a pracké naplňování strategických veřejných politik.

Kdo odpovídá za stavbu

Stavební dozor potřebujte vždy, když jste se rozhodli stavět svépomocí. Pokud si najmete firmu, odpovídá za stavbu ona (odborníci si ale doporučují zajistit stavební dozor i v tomto případě).

Kdo zodpovida za stavbu

Stavební dozor je odborným dozorem na stavbě. Kontroluje provádění svépomocí realizované stavby. Stavební dozor může vykonávat autorizovaná osoba, osoba s vysokoškolským vzděláním stavebního či architektonického směru, případně středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou a s alespoň třemi roky praxe.

Co patří do veřejného sektoru

Veřejný sektor

▶Do veřejného sektoru patří: ▶justice, ▶policie, ▶armáda, ▶veřejná hromadná doprava, ▶sociální bydlení ▶sociální služby, ▶zdravotnictví, ▶atd.

Co jsou veřejné statky příklady

Příkladem může být ohňostroj pořádaný městem. Jedná se o veřejný statek, protože nelze nikoho vyloučit ze sledování ohňostroje, ani se nesnižuje možnost jednoho člověka sledovat ho, když se na něj dívá někdo jiný. Existují tak i lidé, co si za ohňostroj nezaplatí, přestože ho sledují.

Kdo je veřejný sektor

Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, která je financována z veřejných prostředků, je v ní rozhodováno na základě veřejné volby a veřejnost má právo i povinnost důsledky veřejné volby kontrolovat prostřednictvím veřejné kontroly.

Co je NKÚ Harry Potter

Popis: Zkouška pro kouzelníky podobná našim maturitám z příběhů o Harry Potterovi.

Co je to NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, jak stát hospodaří se státním majetkem a s prostředky získanými ze zahraničí. Vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu a dohlíží také na plnění státního rozpočtu.

Kdo pracuje na stavbě

Popis pozice. Stavbyvedoucí řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti. Veškerou činnost řídí podle projektové dokumentace a v souladu s rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu. Zajišťuje organizaci staveniště a řídí na něm provoz.

Kdo může zastavit stavbu

Stavební řízení – přerušení

Úřad také stavebníka upozorní, že může stavební řízení zastavit. Stavební úřad dokáže pozastavit řízení, pokud nebude dokumentace staveb zajišťovat podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle Vyhlášky č. 174/94 Sb.

Kdo kontroluje stavbu

Stavebním dozorem označujeme ve stavebním zákoně kontrolu provádění stavebních prací. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o osobu, která tuto činnost provozuje pro stavebníka, který staví svépomocí. Dozor je veden z důvodu zajištění stavby dle projektové dokumentace, platných předpisů a norem.

Kdo spadá do veřejného sektoru

▶Do veřejného sektoru patří: ▶justice, ▶policie, ▶armáda, ▶veřejná hromadná doprava, ▶sociální bydlení ▶sociální služby, ▶zdravotnictví, ▶atd.

Previous Post
Co podporuje Kindle?
Next Post
Jak najít osobu podle fotky na Facebooku?