Co patří do veřejné správy?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co patří do veřejné správy?

Co patří do veřejné správy?

Na co se dělí veřejná správa

V centralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát. V současné době je však veřejná správa rozdělena na státní správu a samosprávu.

Co jsou orgány veřejné správy

Orgán státní správy je jedním z hlavních vykonavatelů správního práva, který zastupuje stát, nebo veřejnoprávní korporaci při výkonu veřejné správy. Orgány státní správy jsou zřizovány na základě ústavy, ústavních zákonů, zákonů.

Kdo je subjektem veřejné správy

Za subjekty veřejné správy jsou považovány zejména: stát, • jiné subjekty, o nichž to stanoví ústava nebo zákon, • veřejnoprávní korporace, • veřejné ústavy a veřejné podniky, • státní fondy, • nadace a nadační fondy, • obecně prospěšné společnosti, • veřejné výzkumné instituce.
Archiv

Co patří do státní správy

Státní správu členíme na ústřední, vykonávanou státními orgány s celostátní působností jakými jsou ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy a územní vykonávanou státními orgány s omezenou místní působností, mezi které patří například úřady práce, finanční úřady, úřady obcí a krajů vykonávající státní správu v …
Archiv

Kdo patří do veřejného sektoru

Veřejný sektor

▶Do veřejného sektoru patří: ▶justice, ▶policie, ▶armáda, ▶veřejná hromadná doprava, ▶sociální bydlení ▶sociální služby, ▶zdravotnictví, ▶atd.

Co patří do veřejné sféry

Typicky jde v českých podmínkách o nařízení vlády, obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, obecně závazné vyhlášky krajů a obcí v samostatné působnosti, nařízení krajů a obcí ve věcech přenesené působnosti.

Kdo provádí kontrolu veřejné správy

jedná se o kontrolu vykonávanou zákonodárným orgánem, resp. zastupitelskými orgány obcí a krajů. Obecně platí, že zákonodárná moc ovlivňuje moc výkonnou (veřejnou správu) především vydáváním zákonů. Provádí ji Parlament jako reprezentant zákonodárné moci především vůči Vládě reprezentující vrcholný orgán moci výkonné.

Kdo je orgánem veřejné moci

Orgán veřejné moci je orgán, který reprezentuje veřejnou moc a je ze zákona oprávněn autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech fyzických či právnických osob nebo jinak zasahovat do jejich právní sféry, a to buď přímo, zejména v případě orgánů moci výkonné nebo soudní, nebo zprostředkovaně, pokud jde o orgány …

Jak funguje veřejná správa

Veřejná správa je správa veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Vztah veřejné správy k právu má dvojí povahu. Existuje vázanost veřejné správy právem a druhý typ vztahu je možnost veřejné správy vydávat právní akty. Právní akty mohou být jak individuální, tak normativní.

Co to je orgán veřejné moci

Pojem „orgán veřejné moci“ je v zákoně o základních registrech v podobě legál- ní definice vymezen tak, že je jím „státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy“.

Co patří mezi veřejné statky

Jsou to např. školy, nemocnice, organizace poskytující sociální péči apod. VEŘEJNÉ STATKY A SLUŽBY poskytuje vždy veřejný sektor – jsou to takové statky a služby, které jsou ekonomicky neefektivní, a tedy pro soukromé organizace nezajímavé.

Kdo je zaměstnanec veřejného sektoru

Veřejný sektor je zastoupen veřejnou správou a dalšími organizacemi. Do veřejného sektoru patří proto, že jsou financovány z veřejných zdrojů. Mezi zaměstnance ve veřejném sektoru tak patří zaměstnanci státní služby, zaměstnanci bezpečnostních složek nebo zaměstnanci veřejných knihoven.

Co kontroluje NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, jak stát hospodaří se státním majetkem a s prostředky získanými ze zahraničí. Vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu a dohlíží také na plnění státního rozpočtu.

Kdo provádí vnější kontrolu veřejné správy

Zvláštním případem kontroly ve veřejné správě je kontrola prováděná orgány státní správy nad výkonem obecní a krajské samosprávy, která má z pojmového hlediska také povahu dozoru – tj. dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí a krajů.

Kdo rozhoduje o právech a povinnostech

Veřejný úřad (opisně též orgán veřejné moci, OVM) je jedním vykonavatelů veřejné moci; je to úřad, který je oprávněn autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech fysických a právnických osob, vůči nimž jedná vrchnostensky. V České republice mohou v této posici vystupovat: státní orgány, tj. orgány státu, např.

Co je výkon veřejné moci

Veřejná moc je moc, tedy schopnost autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech jednotlivců i sociálních skupin bez ohledu na jejich vůli, která vyjadřuje veřejný zájem.

Co jsou veřejné statky příklady

Příkladem může být ohňostroj pořádaný městem. Jedná se o veřejný statek, protože nelze nikoho vyloučit ze sledování ohňostroje, ani se nesnižuje možnost jednoho člověka sledovat ho, když se na něj dívá někdo jiný. Existují tak i lidé, co si za ohňostroj nezaplatí, přestože ho sledují.

Co to je veřejné statky

Veřejné statky jsou statky nedělitelného zboží a služby, které poskytuje veřejný sektor, tj. stát a obce. Buď je vyrábí sám ve svých podnicích nebo je nakupuje u soukromého sektoru. Zdrojem jejich financování je soustava neveřejných rozpočtů.

Co je to veřejný sektor

Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, která je financována z veřejných prostředků, je v ní rozhodováno na základě veřejné volby a veřejnost má právo i povinnost důsledky veřejné volby kontrolovat prostřednictvím veřejné kontroly.

Kdo patří do státních zaměstnanců

Státním zaměstnancem je podle zákona o státní službě fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5 zákona o státní službě.

Koho kontroluje NKÚ

Koho může NKÚ kontrolovat

Subjekt Ano/ne
Veřejné výzkumné instituce ANO
Veřejnoprávní média (ČTK, ČT, ČRo) NE
Vysoké školy NE
Zdravotní pojišťovny ANO

Co znamená NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislá kontrolní instituce, jejímž posláním je kontrolovat hospodaření státu – a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Kdo vykonává veřejnosprávní kontrolu

Veřejnosprávní kontrolu vykonávají Ministerstvo financí, správci kapitol veřejného rozpočtu a územní samosprávné celky u podřízených organizací a také u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory.

Kdo provádí finanční kontrolu

Podle tohoto zákona provádí kontrolu hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu a prostředky Národního fondu: Ministerstvo financí, územní finanční orgány, správci kapitol a krajské úřady, přičemž odkazuje na zákon č.

Kdo jsou orgány verejne moči

Pojem „orgán veřejné moci“ je v zákoně o základních registrech v podobě legál- ní definice vymezen tak, že je jím „státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy“.

Previous Post
Co si učitel nesmi dovolit?
Next Post
Where is keen software located?