Co je Stavedlo?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je Stavedlo?

Co je Stavedlo?

Co je to stavědlo

Stavědlo je budova, z níž se na železnici ovládají výměny výhybek. Obvykle je umístěno na každém zhlaví železniční stanice. Ve stavědle je signalista, který ovládá výhybky na povel výpravčího. Stavědla bývala zřizována zejména ve stanicích s elektromechanickým, případně i reléovým zabezpečovacím zařízením.

Co to je hradlo

Hradlo je dopravna na železniční trati bez kolejového rozvětvení, obsazená zaměstnancem zvaným strážník oddílu, přesněji hradlař. Je vybavena oddílovými návěstidly, která jsou zapojena do poloautomatického bloku.

Co dělá hradlař

Holasovice – Povolání hláskař nebo hradlař už většina lidí nezná. Dříve to byl důležitý člověk, který zajišťoval bezpečný sled vlaků na trati a ochranu železnice při křížení se silnicemi. Jeho hlavní pracovní náplní bylo ručně zvedat a spouštět závory a ovládat návěstidla.

Jaké jsou základní logické funkce

V matematice existují logické funkce – negace, logický součet, logický součin, implikaci a ekvivalence. Mezi základní logické funkce patří: NOT, OR, NOR, NAND, AND, XOR.

Jak funguje or

Logický operátor OR: ||

Logický operátor OR ( || ) vrátí logickou hodnotu true , pokud je true některý nebo oba operandy, a vrátí false jinak. Operandy se před vyhodnocením implicitně převedou na typ bool a výsledek je typu bool . Logická operace OR je asociativní zleva doprava.

Co to je logický obvod

Logický obvod je fyzikální systém (např. integrovaný obvod), jehož každá veličina na výstupu závisí na velikosti vstupních veličin, při čemž tyto mohou mít jen konečný počet stavů (hodnot) – nejčastěji dvě. Chování těchto obvodů lze vyjádřit matematicky pomocí tzv. logické algebry.

Co dělá XOR

Hradlo XOR je jedním ze základních kombinačních logických obvodů, jehož výstup je exkluzívní logický součet vstupů („buď A, nebo B“). Výstup je log. 1 jen tehdy, pokud se hodnoty vstupů liší. XOR je funkcí součtu modulo 2, využívá se proto v binárních sčítacích aritmeticko-logických jednotkách počítačů.

Co jsou to klopné obvody

Klopný obvod (KO) je elektronický obvod, který přechází mezi několika diskrétními stavy (nejčastěji dvěma), přičemž ke změně mezi stavy dochází skokově. Klopné obvody se skládají z několika hradel nebo jiných aktivních prvků a lze je použít např. jako paměťové prvky, impulzní generátory, časovače nebo oscilátory.

Jak funguje čítač

➢ Čítače jsou realizovány pomocí integrovaných obvodů. ➢ Konstrukčně se jedná o sekvenční logické obvody složené z klopných obvodů a logických členů. ➢ Princip čítače spočívá v jejich schopnosti sečíst počet impulsů a na výstupu obvodu impulsy zaznamenat. ➢ Stav o zjištěném počtu impulsů je uložen do paměti.

Jak funguje JK klopný obvod

Klopný obvod JK Master-Slave

Princip činnosti je v tom, že klopný obvod má kaskádně zapojeny vstupy J, K. Vstup Clk (není značen) řídí stav jednotlivých obvodů následovně: master reaguje na vzestupnou hranu, Slave na sestupnou hranu společného signálu Clk.

Kdy se cituje

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak správně citovat citát

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak vznikne obvod t

Klopný obvod typu T

KO typu T získáme propojením obou vstupů J a K klopného obvodu typu JK. Vznikne jediný vstup, označený T. Při tomto zapojení (je-li trvale T = 1) pracuje obvod tak, jak bylo vysvětleno v předešlém výkladu.

Co není třeba citovat

je nutné citovat – uvést jejich zdroj/dílo (kniha, článek, zpráva, legislativy, rozhovor, korespondence, interní dokumentace a jiné). Nezáleží na tom, zda se jedná o díla dostupná volně (bez úplaty) na internetu, dodaná od školitele nebo spolužáka, či pocházející z e-zdrojů VŠE.

Jak někoho citovat

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak udělat přímou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen.

Jak vypadá citace

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Kdy se musí citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl (myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Co všechno se musí citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak citovat člověka

Obecná struktura:Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení].

Co je to parafráze

Parafráze je interpretace cizích myšlenek vlastními slovy, vždy citujeme, a to stejně jako u přímých citací. Parafrází se nerozumí, že v dané větě vyměníte pár slov, úroveň parafráze určuje, nakolik jste byli schopni porozumět dané problematice.

Jak se píše citace

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak správně citovat text

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Co VŠE je nutné citovat

Při psaní odborného textu je třeba jednoznačně identifikovat dokumenty, které jste při práci použili a ze kterých jste čerpali. Tím umožníte čtenáři zpětně vyhledat literaturu, ze které jste čerpali, čímž mu umožníte, aby si vaše tvrzení ověřil.

Kdy se nemusí citovat

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Previous Post
Kdy pošta Doruci dopis?
Next Post
Jak se jmenuje nejvyšší hora na světě?