Jakou povinnost ukládá zákon o silniční dopravě v případě pořízení nového velkého vozidla ve vztahu k dopravnímu úřadu?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jakou povinnost ukládá zákon o silniční dopravě v případě pořízení nového velkého vozidla ve vztahu k dopravnímu úřadu?

Jakou povinnost ukládá zákon o silniční dopravě v případě pořízení nového velkého vozidla ve vztahu k dopravnímu úřadu?

Co musíte splnit abyste získal koncesi k provozování osobní dopravy

Aby získal koncesi, musí dopravce vedle řádného a trvalého usazení také prokazovat dobrou pověst, finanční způsobilost a odbornou způsobilost. Podnikatelé musejí používat vozidla registrovaná v České republice.

Kdo vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě a co je jeho předmětem

(3) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, celní úřady a Ministerstvo dopravy. Dopravní úřady vykonávají ve svém správním obvodu státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy.

Jak získat odbornou způsobilost dopravce

Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro každý druh dopravy (nákladní a osobní). Pro získání odborné způsobilosti pro oba druhy dopravy je nutné zvolit dva různé termíny. Zkouška je písemná, neveřejná a v českém jazyce. Před vykonáním zkoušky je žadatel povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem.

Který předpis stanoví výši pokuty za porušení povinností uložených dopravci a řidiči zákonem 111 1994

a) Doby řízení ve státech EU

111/1994 Sb. v návaznosti na příslušné ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006 a dopravci pak lze uložit pokutu podle § 35 odst. 2 písm.

Jaké doklady musíte jako dopravce a podnikatel v silniční dopravě zajistit aby měl řidič ve vozidle při jeho provozu

Doklad o oprávnění k podnikání

Musí být v každém vozidle používaném k podnikání. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho kopie, smlouva o mezinárodní zvláštní linkové dopravě, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, a další doklady vztahující se k prováděné přepravě vydané podle zákona č.

Kdy je potřeba koncese

Od 18.4.2014 vstoupily v platnost nové předpisy a každý, kdo chce prodávat alkohol s koncentrací alkoholu vyšší než 15 %, musí vlastnit koncesi na prodej alkoholu.

Co je odborná způsobilost

Odborná způsobilost v hodnocení a prevenci rizik opravňuje fyzickou osobu k výkonu povolání OZO (odborně způsobilé osoby). Taková kvalifikace se může týkat například oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a BOZP na stavbě (koordinátor BOZP na staveništi).

Co to je kabotáž

Kabotáží je vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen.

Kdy můžu jet bez tachografu

Tachograf můžete s klidem vypnout v těchto případech: Hmotnost vozidla nepřekračuje 3,5 tuny nebo se jedná o vozidlo pro přepravu osob s nejvýše devíti sedadly (včetně sedadla řidiče). Vozidlo neslouží k přepravě nákladu ani osob, ale bylo tachografem vybaveno už z výroby a nelze ho demontovat.

Jak dlouho se uchovávají data na kartě řidiče

Podle čl. 33 odst. 2 nařízení č. 165/2014 je dopravce povinen uchovávat záznamové listy, výtisky a stažené údaje o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu jednoho roku od jejich pořízení.

Co všechno musí mít řidič u sebe

Při řízení motorového vozidla u sebe musíte mít:řidičský průkaz.osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)zelená karta (doklad o povinném ručení)občanský průkaz nebo pas.nad 60 let věku doklad o zdravotní způsobilosti.

Co musím vozit v autě

Pokud to shrneme, řidiči jsou povinni mít při řízení u sebe řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla („malý techničák“) a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který znáte spíše pod názvem povinné ručení nebo zelená karta.

Na co potrebuji koncesi

O koncesi musíte požádat v případě, že se skutečně jedná o živnost, tedy o soustavně vykonávanou činnost za účelem dosažení zisku. To platí pro různé restaurace nebo stánky s občerstvením, které se věnují hostinské činnosti a mají v nabídce alkoholické nápoje s vyšším než 15% obsahem alkoholu.

Co je potřeba k podnikání v autodopravě

Kromě koncese musí mít samozřejmě uchazeč o podnikání v autodopravě řidičské oprávnění a řidičský průkaz, pro řízení nákladních automobilů a autobusů také průkaz profesní způsobilosti řidiče a dále průkaz způsobilosti vozidla. Podnikatel v silniční dopravě je dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby.

Jak získat odbornou způsobilost BOZP

§ 10. Pro její získání musíte mít alespoň střední vzdělání s maturitou, odbornou praxi v oboru, ve kterém chcete BOZP zajišťovat v rozsahu 1 roku nebo 3 let v závislosti na získaném vzdělání (maturita = 3 roky) a úspěšně složenou zkoušku z odborné způsobilosti. Kvalifikace platí po dobu pěti let.

Jak doložit odbornou způsobilost

Prokazování odborné způsobilosti pro vázané živnosti

Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Co je Třetizemní přeprava

Za třetizemní přepravu se pokládá přeprava, kdy dopravce přepravuje zboží mezi dvěma státy, z nichž ani jeden není místem jeho sídla nebo bydliště.

Co je to dopravce

Dopravce je zkrácený výraz pro provozovatele, který provozuje svoji činnost na obchodních cestách a který je často rovněž vlastníkem dopravního prostředku, ať už v dopravě silniční (na pozemních komunikacích), drážní (na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových nebo lanových), letecké nebo vodní.

Které auto musí mít tachograf

Všechna vozidla kategorií M2 a M3 a vozidla kategorie N, u nichž největší přípustná hmotnost, včetně případně připojeného přívěsu nebo návěsu, přesáhne 3,5 t, musí být vybavena záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče (dále jen „tachograf“) podle nařízení Rady (ES) č. 3821/85 ze dne 20.

Kdo musí stahovat data z tachografu

Každé vozidlo nad 3,5t je vybaveno tachografem. Z nařízení Komise EU č. 581/2010 vyplývá nutnost stažení dat z karty řidiče i dat z tachografu.

Kdo musí mít kartu řidiče

Paměťovou kartu musí mít ve vozidle, které je vybaveno digitálním tachografem, i řidič skupin B, BE, pokud souprava přesáhne 3,5 tuny. Průkaz profesní způsobilosti se však vztahuje jen na řidiče, kteří mají oprávnění skupin C, CE, D, DE a C1, C1E, D1, D1E.

Co u sebe musím mít při silniční kontrole

Každý řidič motorového vozidla je povinen mít u sebe předepsané doklady, a to platný řidičský průkaz, malý technický průkaz od vozu, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem automobilu a osoby nad 65 let věku doklad o zdravotní způsobilosti.

Co dělat při poruše auta v tunelu

NEHODA či PORUCHAZapněte výstražná světla;Odstavte své vozidlo ke kraji vozovky;Vypněte motor a topení;Nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň;Pokud je to nezbytné a možné, poskytněte první pomoc zraněným;Zavolejte pomoc nouzovým telefonem v SOS výklenku.

Kdo vydává koncesi

Koncesní listinu živnostenský úřad vydá podnikateli do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. V případě zjištění nedostatků při provozování podnikatelské činnosti může živnostenský úřad koncesní listinu odejmout nebo udělit pokutu.

Jak zařídit koncesi

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Previous Post
Kdo vyhrál play-off?
Next Post
Jak se chovat k ženě po porodu?