Jak funguje veřejná správa?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak funguje veřejná správa?

Jak funguje veřejná správa?

Co dělá veřejná správa

Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu.

Co spadá do veřejné správy

Typicky jde v českých podmínkách o nařízení vlády, obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, obecně závazné vyhlášky krajů a obcí v samostatné působnosti, nařízení krajů a obcí ve věcech přenesené působnosti.

Kdo provádí kontrolu veřejné správy

Parlamentní kontrola veřejné správy

zastupitelskými orgány obcí a krajů. Obecně platí, že zákonodárná moc ovlivňuje moc výkonnou (veřejnou správu) především vydáváním zákonů. Provádí ji Parlament jako reprezentant zákonodárné moci především vůči Vládě reprezentující vrcholný orgán moci výkonné.

Co jsou orgány veřejné správy

Orgán státní správy je jedním z hlavních vykonavatelů správního práva, který zastupuje stát, nebo veřejnoprávní korporaci při výkonu veřejné správy. Orgány státní správy jsou zřizovány na základě ústavy, ústavních zákonů, zákonů.

Kdo patří do veřejného sektoru

Veřejný sektor

▶Do veřejného sektoru patří: ▶justice, ▶policie, ▶armáda, ▶veřejná hromadná doprava, ▶sociální bydlení ▶sociální služby, ▶zdravotnictví, ▶atd.

Kdo je vykonavatelem veřejné správy

Stát vykonává státní správu přímo prostřednictvím svých úřadů/orgánů. Pokud je vykonavatelem státní správy jiný subjekt než stát, činí tak na základě přenesené působnosti. Stát v tomto případě vykonává veřejnou správu nepřímo, zejména prostřednictvím její delegace na obce a kraje.

Kdo je nositel veřejné správy

Základními subjekty veřejné správy jsou stát a veřejnoprávní korporace, které ve veřejné správě vystupují jako představitelé a nositelé veřejné moci ve státě. Stát a zpravidla i veřejnoprávní korporace realizují svoje postavení ve veřejné správě navenek prostřednictvím svých orgánů, tzv.

Kdo může vykonávat veřejnosprávní kontrolu

Veřejnosprávní kontrolu vykonávají Ministerstvo financí, správci kapitol veřejného rozpočtu a územní samosprávné celky u podřízených organizací a také u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory.

Co je to veřejný sektor

Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, která je financována z veřejných prostředků, je v ní rozhodováno na základě veřejné volby a veřejnost má právo i povinnost důsledky veřejné volby kontrolovat prostřednictvím veřejné kontroly.

Kdo je zaměstnanec veřejného sektoru

Veřejný sektor je zastoupen veřejnou správou a dalšími organizacemi. Do veřejného sektoru patří proto, že jsou financovány z veřejných zdrojů. Mezi zaměstnance ve veřejném sektoru tak patří zaměstnanci státní služby, zaměstnanci bezpečnostních složek nebo zaměstnanci veřejných knihoven.

Jak dělíme samosprávu

Česká republika se člení na základní územní samosprávné celky (obce) a vyšší územní samosprávné celky (kraje). Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, které mají právo na samosprávu. Jedná se o veřejnoprávní korporace, jež mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

Co je veřejnosprávní

Veřejnosprávní kontrolu můžeme definovat jako finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů, včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob.

Kdo kontroluje příspěvkové organizace

Řídicí kontrolu provádí ředitel jako příkazce operace a zaměstnanci příspěvkové organizace pověření ředitelem2 příspěvkové organizace v rozsahu svého pověření. 2. V příspěvkové organizaci je sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o finanční kontrole.

Kdo spadá do veřejného sektoru

▶Do veřejného sektoru patří: ▶justice, ▶policie, ▶armáda, ▶veřejná hromadná doprava, ▶sociální bydlení ▶sociální služby, ▶zdravotnictví, ▶atd.

Co patří mezi veřejné statky

Jsou to např. školy, nemocnice, organizace poskytující sociální péči apod. VEŘEJNÉ STATKY A SLUŽBY poskytuje vždy veřejný sektor – jsou to takové statky a služby, které jsou ekonomicky neefektivní, a tedy pro soukromé organizace nezajímavé.

Kdo jsou zaměstnanci ve státní službě

Státním zaměstnancem je podle zákona o státní službě fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5 zákona o státní službě.

Co kontroluje veřejnosprávní kontrola

Veřejnosprávní kontrolu můžeme definovat jako finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů, včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob.

Kdo je příkazce operace

Odpověď: Obecně platí pravidlo, že rozhodovat by měla osoba, která má nejvíce informací. Pokud tedy se v konkrétním útvaru řeší daná agenda, příkazce operace pro tuto pro tuto agendu by měl být vedoucí tohoto útvaru.

Kdo financuje veřejné statky

Řešení: veřejné statky poskytne vláda

“ Veřejné statky může občanům poskytnout vláda – a financovat je z daní. Pokud je hodnota veřejného statku vyšší než náklady na jeho poskytnutí, pak by vláda měla statek poskytnou a financovat ho uvalením daně na subjekty, které mají ze statku prospěch.

Co jsou veřejné statky příklady

Příkladem může být ohňostroj pořádaný městem. Jedná se o veřejný statek, protože nelze nikoho vyloučit ze sledování ohňostroje, ani se nesnižuje možnost jednoho člověka sledovat ho, když se na něj dívá někdo jiný. Existují tak i lidé, co si za ohňostroj nezaplatí, přestože ho sledují.

Kdo spadá pod státní službu

Zákon o státní službě se vztahuje na státní zaměstnance, kteří vykonávají ve správních úřadech státní správu a na další fyzické osoby, o kterých to stanoví zákon (například na výběr, jmenování a odvolání předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, ředitele Zeměměřičského úřadu, ředitelů zeměměřičských a …

Kdo je zaměstnanec veřejné správy

Za veřejné lze považovat ty zaměstnance, kteří mají zaměstnanecký (či obdobný) poměr ke státu nebo jinému veřejnoprávnímu zaměstnavateli. Takový zaměstnanecký poměr má tyto znaky, jako trvalost, spočívající v odborném zajišťování veřejných úkolů. Za další znak lze považovat placení zaměstnanců z veřejných prostředků.

Kdo je vedoucí orgánů veřejné správy

Skutečnost, že zákon o finanční kontrole vedoucím orgánem veřejné správy v obci rozumí starostu, je velmi problematická s ohledem na právní postavení obce, jakožto veřejnoprávní korporace, která je spravována zejména kolektivními orgány, primárně zastupitelstvem, následně radou.

Kdo provádí finanční kontrolu

Podle tohoto zákona provádí kontrolu hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu a prostředky Národního fondu: Ministerstvo financí, územní finanční orgány, správci kapitol a krajské úřady, přičemž odkazuje na zákon č.

Co spadá do veřejného sektoru

Veřejný sektor

▶Do veřejného sektoru patří: ▶justice, ▶policie, ▶armáda, ▶veřejná hromadná doprava, ▶sociální bydlení ▶sociální služby, ▶zdravotnictví, ▶atd.

Previous Post
Jak reagovat na nabídku bytu?
Next Post
Jak škodí plasty?