Jaké jsou typy krajiny?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jaké jsou typy krajiny?

Jaké jsou typy krajiny?

Jaké jsou krajiny

Geografická krajina je dokonalým výřezem krajinné sféry. K základním složkám krajiny patří reliéf, půda, vodstvo, klima, vegetační pokryv, zvířena a člověk. Jako přírodní krajina se nazývá území nedotčené lidskou činností, v němž dominují přirozené prvky, takových oblastí však na Zemi zbývá velmi málo.

Jaké jsou typy přírodních krajin

Horizontální zonální přírodní krajinyKrajiny mrazových pustin.Krajiny tunder.Krajiny tajgy.Krajiny vlhkého jehličnatého lesa mírného pásu.Krajiny opadavého listnatého lesa mírného pásu.Krajiny listnatého vždyzeleného subtropického lesa.Stepní krajiny mírného pásu.Savanní krajiny teplého pásu.
ArchivPodobné

Jaká může být krajina

Základní členění krajinné sféry

Krajinné prvky mohou být přírodní(lesy,řeky..) nebo antropogenní(komunikace,stavby,pole,rybníky..). Člověk krajinu ovlivňuje jak komplexně tak její jednotlivé složky i prvky. Krajina umožňuje vůbec život a stává se tak životním prostředím.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou

– je krajina v níž dochází k interakci přírodních a socioekonomických procesů. V současnosti na zemském povrchu převládá, a podle stupně zásahu hospodářské činnosti člověka Kulturní krajina dále člení. – je lidskou, hospodářská činností ovlivněna avšak výrazně nenarušuje přírodní složku krajiny.
Archiv

Co je to přírodní krajina

Přírodní krajina je původní krajina, v odlehlých a nepřístupných oblastech, které se vyvíjí bez zásahu člověka. Na jejím vzniku se podílí přírodní krajinotvorné procesy bez lidského vlivu. Vzhled přírodních krajin je výsledkem působení vnitřních a vnějších přírodních činitelů.

Odkud kam sahá krajinná sféra

Hranice krajinné sféry

Horní hranici krajinné sféry tvoří tzv. ozonosféra v dolní části stratosféry (25-35 km nad zemským povrchem). Dolní hranicí krajinné sféry může být Mohorovičićova plocha diskontinuity (35 km pod zemským povrchem), která ohraničuje hloubku, pod kterou není prozkoumaná Země.

Co to je kulturní krajina

Kulturní krajina je typ krajiny, která vznikla kombinací činnosti přírody a člověka. Kulturní krajiny jsou dnes navzájem propojené a tvoří složitou síť. Soubor všech krajin na Zemi geografové nazývají krajinná sféra.

Jak dělíme krajinu podle nadmořské výšky

Podle nadmořské výšky dělíme krajinu na nížinu (do 200 m n. m.) a vysočinu (nad 200 m n. m.) Nížiny jsou na mapě vyznačeny zelenou barvou, vysočiny různými odstíny žluté a hnědé. TYPY KRAJINY PODLE VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ hornatiny (od 900 m n. m.) vrchoviny (600-900 m n. m.) pahorkatiny (200-600 m n. m.)

Co patří do kulturní krajiny

59) je kulturní krajina definována v ČSN 83 7005 následovně: kulturní krajina je takový typ krajiny, který se sestává ze vzájemně působících přírodních a antropogenních složek, utvářející se pod vlivem lidské činnosti a přírodních procesů a splňující určité socioekonomické funkce.

Jak vypadá kulturní krajina

– je krajina, která je hospodářskou činností člověka ovlivněna, avšak výrazně nenarušuje přírodní složku krajiny. Snaží se o zachování rovnováhy a autoregulace krajiny. – je krajina, která má přírodní složky výrazně narušeny lidskou činností. Existuje zde ještě možnost obnovy, regenerace a ekologické rovnováhy krajiny.

Co je to rekreační krajina

Rekreační potenciál území představuje lokalizační podmínky. Na jeho základě je možné umístit a rozvíjet aktivity cestovního ruchu na určitém území na základě jeho charakteristik. Lokalizační podmínky jsou vyjádřeny atraktivitou místní přírody a krajiny a místními kulturními hodnotami a pozoruhodnostmi.

Jak se dělí Krajinna sféra

Krajinnou sféru dělíme na fyzickogeografickou sféru a socioekonomickou sféru. Fyzickogeografická sféra představuje přírodní prostředí povrchu planety. Dokud nebyl na Zemi člověk, představovala celou krajinnou sféru. Celá tato učebnice se bude věnovat právě fyzickogeografické sféře.

Co patří k socioekonomické krajinné sféře

– socioekonomické sféra – lidská společnost a její výtvory

Socioekonomická geografie studuje lidskou společnost jako součást krajinné sféry a při svém studiu se zaměřuje na: obyvatelstvo, jejich sídla, hospodářství – průmysl, zemědělství, služby, dopravu, cestovní ruch a rekreaci.

Co patří do hmotné kultury

kulturu dělíme na hmotnou (materiální) a nehmotnou (duchovní), • hmotná kultura – produkty lidské činnosti, artefakty, • nehmotná kultura – pravidla, normy, tabu, jazyk, řeč, gesta atd.

Co je to duchovní kultura

DUCHOVNÍ KULTURA

– Zahrnuje lidské výtvory, které uspokojují duchovní potřebu člověku – Patří se výtvory nemateriálního charakteru – Např: náboženství, způsoby chování, zvyky a tradice, aj.

Jaký je rozdíl mezi vrchovinou a pahorkatinou

Vrch – vypuklý tvar reliéfu dosahující větších rozměrů s relativní vertikální členitostí v rozpětí 150 – 300 m. Pahorek – vypuklý tvar reliéfu o malých rozměrech s málo výrazným úpatím. Sklon svahů pahorku je mírný a relativní vertikální členitost je do 150 m.

Co je to Georelief

Reliéf v geografii, též georeliéf, je odborný pojem geografie a geografických disciplín ve věcném významu slovního spojení „tvářnost neboli vzhled povrchu“ (reliéf) Země, v případě užití složeného slova georeliéf s jednoznačným významem spojeným s jeho první částí geo-, týkající se Země.

Jak vypada kulturni krajina

– je krajina, která je hospodářskou činností člověka ovlivněna, avšak výrazně nenarušuje přírodní složku krajiny. Snaží se o zachování rovnováhy a autoregulace krajiny. – je krajina, která má přírodní složky výrazně narušeny lidskou činností. Existuje zde ještě možnost obnovy, regenerace a ekologické rovnováhy krajiny.

Jaký je rozdíl mezi přírodní krajinou kulturní krajinou a krajinou zdevastovanou

Degradovaná krajina – narušená kulturní krajina jejíž stabilita je výrazně oslabena (např. silně urbanizované oblasti, intenzivní velkovýroba apod.) Zdevastovaná krajina – přírodní struktura je zcela přeměněná, přírodní složky zcela nebo téměř zničené, krajina již nemá schopnost autoregulace a regenerace (např.

Co je to struktura krajiny

Krajinná struktura: uspořádání prvků a složek v krajině a vazeb mezi nimi, které vytvářejí z krajiny komplex (celek). Vzájemné působení abiotických, biotických a socioekonomických prvků a složek.

Co je to geoSYSTEM

Zatravňovací dlažba geoSYSTEM je moderní a ekologická alternativa k živičným povrchům, betonovým dlažbám nebo dlažebním kostkám. Je to v podstatě velmi jednoduchá stavebnice, složená z pevných plastových dílců s velkými otvory (dlaždic), které se při pokládce navzájem spojují důmyslným systémem čepů.

Co je to subkultura

Subkultura je malá skupina se specifickými kulturními znaky, které ji odlišují od většinové kultury. Přestože subkultura nese odlišné znaky v rámci životního stylu, chování, hodnot a norem, je nedílnou součástí této většinové kultury a v mnohých věcech ji může ovlivňovat nebo jí být ovlivňována.

Jaké jsou kultury

kulturu dělíme na hmotnou (materiální) a nehmotnou (duchovní), • hmotná kultura – produkty lidské činnosti, artefakty, • nehmotná kultura – pravidla, normy, tabu, jazyk, řeč, gesta atd.

Co je to kulturní bohatství

Materiální kulturní dědictví zahrnuje památky a jiné hmotné výtvory člověka. Patří sem architektura, sochařství, malířství a grafika, užité umění (např. keramika či sklářství), nebo také literární díla, oblečení, vynálezy či pokrmy.

Co je to normativní kultura

Normativní kultura – souhrn pravidel (norem) a návodů, které se týkají chování člověkave společnosti, tedy morálka, právo, etiketa.

Previous Post
Jak tráví volný čas?
Next Post
V čem jít bruslit?