Co tvrdil Sokrates?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co tvrdil Sokrates?

Co tvrdil Sokrates?

Co napsal Sokrates

Sokrates během svého života nenapsal žádné dílo a o něm i jeho filosofii se dozvídáme z děl jeho žáků a současníků. Například Aristofanés napsal komedii, kde Sokrates vystupuje jako představitel nových myšlenek o přírodě a společnosti.
Archiv

Co vypil Sokrates

I přes pokusy svých přátel a žáků o záchranu, volí Sokrates dobrovolně smrt a vybírá si právě vypití odvaru z bolehlavu a během působení tohoto jedu promlouvá naposled ke svým přátelům.

Čím se proslavil Sokrates

Sókratés byl představitelem idealistického světového názoru, nepřátelského materialismu. Původem byl sochař, více než sochařským dílem vynikl jako filozof starověkých Athén. Je zakladatelem Sokratovy metody filozofického pátrání. Přes svůj lidový původ byl stoupencem a mluvčím statkářské aristokracie.

Kdo rekl vetu Vím že nic nevím

výrok "Vím, že nic nevím" řekl opravdu filozof Sokrates.

Co je to Sofistika

Dnes je sofista hanlivé označení člověka, který provozuje sofistiku, tj. záměrně používá klamavé a logicky nekorektní úsudky a argumenty k vyvozovaní chybných závěrů, kterými zdánlivě dokazuje něco nesprávného, nepravdivého.

Jak učil Sokrates

Sókratovy dialogy

V řadě raných dialogů hovoří Sókratés s lidmi, kteří jsou pevně přesvědčeni, že jsou odborníci a že něco spolehlivě vědí. Sókratés svými otázkami nejprve zpochybní jejich domnělé vědění a v některých případech je pak dovede k hlubšímu, pravdivějšímu porozumění a náhledu.

Co znamená Vím že nic nevím

“ To je výrok, který bývá připisován Sokratovi. Znamená to, že čím více toho víme a umíme, tím více si uvědomujeme, kolik ještě naopak nevíme a neumíme.

Kdo patří mezi Sofisty

Můžeme snad předpokládat, že mezi sofisty byli jak vážní myslitelé, tak také lidé bez skrupulí, ochotní hájit kohokoli a cokoli. Většinou asi působili jako profesionální učitelé, advokáti a popularizátoři.

Jakou školu založil Sokrates

ŠKOLA HÉDONICKÁ

Někdy se můžeme setkat také s názvem kyrénská škola. Je protipólem školy kynické. Zakladatelem je žák Prótagora a Sókrata Aristippos z Kyrény.

Čím se proslavil Platón

Do dějin se nesmazatelně zapsal jako zakladatel idealistické filozofie. Všeobecně známý je např. pojem 'platonická láska', čistý vztah dvou duší neposkvrněný jakoukoliv implementací animálních pudů. Bohužel v tomto pojmu zůstal Platón částečně nepochopen.

Kdo to byli Sofiste

Sofisté (z řeckého sofos – "moudrý" a sofistai – "učitelé moudrosti") byli filosofové působící v Řecku v 5. a 4. století před naším letopočtem, kteří netvořili jednotnou filosofickou školu, ale byli zejména učiteli řečnictví.

Čím se proslavil Aristoteles

Aristoteles byl řecký myslitel, badatel a učitel. Společně se Sokratem a Platonem patří mezi filosofy klasické řecké filosofie. Stal se nejvýznamnějším Platonovým žákem a vychovatelem Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd.

Jak zemřel Platón

Byl souzen a díky zmanipulovanému veřejnému mínění byl odsouzen k trestu smrti (otrava jedem). Bylo mu navrhnuto, aby Athény opustil, to ale odmítl. Byl otráven bolehlavem (postupné odumírání těla), zemřel mezi svými žáky. Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Co to je filozofie

Filozofie (ve stylově příznakové podobě také filosofie, původem z řeckého φιλοσοφία, filosofía, „láska k moudrosti“) je systematické, racionální a kritické studium obecných a základních otázek, jako jsou otázky existence, rozumu, poznání, hodnot, mysli a jazyka.

Co tvrdi Platón o dusi

Lidské duši byla dána možnost, aby se před spojením se smrtelnými těly účastnily jízdy bohů po nebeské klenbě. Zde je možnost dívat se v nadsvětí na to, co je vskutku jsoucí: na pravou spravedlnost, pravou rozumnost, pravé vědění. Jen bohům je však dáno plně se sytit tímto pohledem.

Jak Aristoteles zemřel

Roku 322 př. n. l., po smrti Alexandra Velikého, byl Aristoteles v rámci reakce proti Alexandrovi obviněn z rouhání bohům a odsouzen, takže odešel do vyhnanství do Chalkidy, odkud pocházela jeho matka a kde v následujícím roce zemřel.

Koho učil Aristoteles

Aristotelés ze Stageiry (Ἀριστοτέλης) byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd.

V jaké Polis žil Platón

Platón se narodil kolem roku 427 př. n. l. v athénské aristokratické rodině. Žil v době, kdy Athény prohrály nad Spartou v Peloponéské válce. Již v mládí byl ovlivněn protidemokratickými myšlenkami a byla to právě athénská demokracie, která mu zasadila největší ránu-odsoudila k smrti jeho učitele Sokrata.

Kdo založil filosofii

Západní filozofie je filozofická tradice západního světa, která sahá až k předsokratovským myslitelům působícím v Řecku v 6. století př. n. l., jako byli Thalés z Milétu (asi 624 – asi 545 př. n. l.) a Pythagoras (asi 570 – asi 495 př.

Co je to Stoicismus

Stoicismus je starý filosofický směr, jehož zakladatelem byl řecký filosof Zénon z Kitia. Hlavním krédem stoiků bylo žít ctnostně v souladu s přírodou i s rozumem. Slávu a bohatství považovali stoici za povrchní a snažili se o dosažení duševního klidu bez materiálních zbytečností.

Co je podle Aristotela duše

Filosofie. Aristotelova filosofie přisuzuje duši všemu živému jako jeho „formu“ (eidos) Rozlišuje duši vegetativní (rostliny), vnímavou (živočichové) a rozumnou (člověk). Jen rozumná duše se však podílí na nesmrtelném logu.

Co řekl Platón

„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice. “ „Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby člověk byl počat, jakmile se však narodil, jest na sebe vzíti péči pilnou a úzkostlivou, aby byl odchován a vychován.

Na co zemřel Platón

Byl souzen a díky zmanipulovanému veřejnému mínění byl odsouzen k trestu smrti (otrava jedem). Bylo mu navrhnuto, aby Athény opustil, to ale odmítl. Byl otráven bolehlavem (postupné odumírání těla), zemřel mezi svými žáky. Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Co říká Platón o dusi

Duše má podle Platóna tři části: Myšlení (je v hlavě – je jedinou nesmrtelnou částí duše), vůli (cit se nalézá v hrudi) a žádostivost (má své místo v podbřišku). Nesmrtelná duše, podle Platóna, nemá počátek ani konec, proto hledání a poznávání je tedy rozpomínání (anamnésis, podrobněji viz dialog Menón).

Co je to cynismus

Za hlavní ctnosti považuje střídmost, soběstačnost a izolaci od společnosti, všechno kromě dosažení ctnosti jsou věci lhostejné. Prohlašuje, že neexistuje nějaké obecné dobro a zlo, ale pouze skutky, které pomáhají či brání dosáhnout ctnosti.

Previous Post
Čím se měří tloušťka?
Next Post
Co je oranžová kontrolka motoru?