Jak citovat sekundární zdroje?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak citovat sekundární zdroje?

Jak citovat sekundární zdroje?

Jak citovat zdroj ve zdroji

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak správně citovat citaci

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat knihu s více autory

Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme zkratku „aj. “ (příp. „a kol. “) u citace českého titulu nebo „et al.

Jak citovat cizojazyčné zdroje

Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl.

Co je sekundární citace

Sekundární citování znamená, že přebíráte citaci z jiného zdroje. Příliš se to nedoporučuje, norma s ním nepočítá, na druhou stranu autorský zákon sekundární citování nezakazuje a v praxi se běžně objevuje. Pamatujte však, že sekundárních citací by ve vaší práci mělo být minimum.

Jak citovat sekundární literaturu

Používá se jen v případě, že originální práce není dostupná. Pokud to je možné, vždy citujeme původní primární zdroj. V případě, že používáme sekundární citace, v odkazu na citaci se uvádí autor, datum vydání původní publikace i té, ze které citaci čerpáme.

Jak správně citovat

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak správně citovat z knihy

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.

Jak citovat knihu která nemá ISBN

Edice, číslo edice. ISBN. Zelené údaje v citacích nejsou povinné. Nemá-li kniha autora, píšeme nejprve název a za ním rok vydání.

Jak citovat podle ISO 690

Jméno tvůrce(ů) příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového.dokumentu. Název zdrojového dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Dalšípublikování, Číslování svazku, Rozsah stran příspěvku. Název edice, číslo.svazku. ISBN nebo ISSN. Další informace.

Jak citovat copyright

Z.). Při každém užití zveřejněného autorského díla je třeba dílo vždy citovat – uvést jméno autora, název a pramen. Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze: ve zvláštních případech stanovených v autorském, příp.

Jak citovat sekundární citace APA

Používá se jen v případě, že originální práce není dostupná. Pokud to je možné, vždy citujeme původní primární zdroj. V případě, že používáme sekundární citace, v odkazu na citaci se uvádí autor, datum vydání původní publikace i té, ze které citaci čerpáme.

Co to je sekundární zdroj

Primární zdroje jsou vlastně původní zdroje informací (prostě ty, od kterých informace původně pochází). Sekundární zdroje se potom na ty primární odkazují a informace z nich třeba dále zpracovávají.

Jak nepřímo citovat

Nepřímá citace (parafráze) — Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem.

Jak citovat poznámky z přednášek

Citace vysokoškolské přednáškypříjmení – příjmení přednášejícího.jméno – jméno přednášejícího.téma – název přednášky.předmět – předmět vyučovaný na dané vysoké škole, jehož výukou byla přednáška součástíobor – obor studia, pro nějž je předmět určen.fakulta – fakulta vysoké školy, na níž byla přednáška přednesena.

Jak se píše zdroj literatury

U knižních zdrojů se jako první uvádí příjmení (všechna velká) a jméno autora nebo autorů, dále pak název díla. Mezi nimi bývá tečka. Pak se může uvést pořadí vydání (obvykle pokud jde o druhé a další vydání).

Jak citovat podle ISBN

CO: Název: Podnázev. VYDÁNÍ: Pořadí vydání. KDE: Místo vydání: KDE: Nakladatelství. V ČEM: ISBN.

Jak citovat zdroj tabulky

Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování). V seznamu použité literatury na konci práce se objeví celé citace zdrojů.

Jak správně citovat příklad

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak vypadá copyright

K čemu slouží copyright (©)

Za jakých podmínek lze citovat z jiných děl

pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným užitím díla (obsah básně užit k vědecké argumentaci) ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora (ochrana osobnosti – např. pomluva).

Co to je sekundární literatura

Mezi tento druh pramenů patří bibliografie, obsahová periodika, rejstříky, indexy a knihovní katalogy. Sekundárními prameny jsou i dokumenty, které vycházejí z primárních pramenů a které analyzují a interpretují původní informace.

Jak vypadá nepřímá citace

– Nepřímá citace je přepis cizí myšlenky za pomocí vlastní formulace (tj. parafráze). Není graficky zvýrazněna. V obou případech se uvede odkaz na zdroj, odkud byl údaj převzat (tzv.

Jak citovat člověka

Obecná struktura:Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení].

Jak správně citovat a parafrázovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Previous Post
Jak se pije portské?
Next Post
Co se nesmí posílat Zásilkovnou?