Jaké úkoly plní Vojenská policie a na jaké tři odborné složky se člení?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jaké úkoly plní Vojenská policie a na jaké tři odborné složky se člení?

Jaké úkoly plní Vojenská policie a na jaké tři odborné složky se člení?

Jaké úkoly plní Vojenská policie

zajišťuje ochranu a doprovod určených osob, ochranu vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a vojenských objektů určených pro odbavení přepravovaných ústavních činitelů a určených osob. ve spolupráci s mezinárodními orgány vyšetřuje válečné zločiny.

Jak se dostat k vojenské policii

Vojenským policistou se může stát voják z povolání nebo voják v záloze povolaný na vojenské cvičení k Vojenské policii, který:minimální vzdělání SŠ s maturitou.dosáhl vzdělání odpovídající předpokládanému zařazení na systemizované místo (doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání)

Kdy vznikla vojenská policie

Vedle stávajícího nestabilního státního policejního aparátu, jehož součástí bylo i polní četnictvo, vznikla již v listopadu 1918 nová armádní bezpečnostní složka – vojenská policie. Oficiálně byla ovšem založena až začátkem roku 1919.

Co je to vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky. V čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany ČR.

Kam spadá vojenská policie

Vojenská policie ČR je samostatnou bezpečnostní složkou České republiky. Spadá pod ministerstvo obrany. V čele stojí náčelník vojenské policie, kterého jmenuje ministr obrany, náčelník je tedy ministerstvu obrany přímo podřízen a plní jeho rozkazy.

Kam se jezdí na mise

Z počátku se jednalo o mise zřizované Organizací spojených národů. Od ledna 2003 se policie zapojila také do misí Evropské unie. Čeští policisté sloužili nebo slouží například v Evropě, v Bosně a Hercegovině a v Kosovu, v africké Libérii nebo v asijském Afghánistánu.

Jak dlouho trvá vojenská mise

Většinou mise trvá půl roku.

Co to je vojenská mise

Obecně v mezinárodních vztazích poselstvo a diplomatické zastupitelství různého druhu; v užším smyslu tzv. mise speciální, politická, technická nebo jiná reprezentace státu vyslaná do jiného státu (politická, obchodní, vojenská mise).

Kdy bude povinná vojna

1. ledna 2005 – Česká armáda bude od tohoto data plně profesionální. Branná povinnost bude vyžadována pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu.

Kdy se šlo naposledy na vojnu

V Československu a v Česku. Základní vojenská služba (zkráceně ZVS) existovala od dob první republiky do roku 2004, kdy byla povinná vojenská služba v Česku definitivně zrušena a Armáda České republiky byla transformována na profesionální armádu.

Co je to aktivní záloha

Aktivní záloha je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky (OS ČR) a vytváří se na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Zájemci o službu v aktivní záloze se mohou obrátit na Krajská vojenská velitelství.

Kdo zrušil vojnu

Horní komora Parlamentu České republiky schválila ve čtvrtek 4. listopadu 2004 vládní předlohu, která ruší povinnou vojnu v českých zemích a umožňuje vytvoření profesionální armády. Senát následně schválil také zrušení civilní služby.

Jak dlouho trvala povinná vojna

Po roce 1945 trvala služba dva roky, a to až do roku 1990, kdy novela branného zákona stanovila délku na 18 měsíců a uzákonila možnost civilní služby. O tři roky později došlo k dalšímu zkrácení – o půl roku. Absolvování bylo povinné pro všechny muže ve věku od 17 do 60 let.

Jaké úkoly plní vojáci aktivní zálohy

Jako voják v aktivní záloze se budete v době míru připravovat na plnění úkolů ozbrojených sil ČR nebo tyto úkoly plnit, a to na území ČR – zejména záchranné práce při živelních pohromách, střežení objektů důležitých pro obranu ČR, asistenční pomoc Policii ČR apod. nebo i mimo území ČR v rámci zahraničních misí.

Co dělá voják v záloze

Voják v aktivní záloze vykonává pravidelné vojenské cvičení v prvním roce svého zařazení do aktivní zálohy v celkové délce do 12 týdnů a v dalších letech v celkové délce do 6 týdnů v kalendářním roce s přihlédnutím k jeho plánovanému zařazení, úrovni vycvičenosti a odborné připravenosti.

Kdo je v aktivní záloze

V aktivní záloze jsou vojáci nebo občané na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti. Evidencí vojáků v aktivní záloze a s ní spojenou administrativní činností se zabývají zejména mobilizační oddělení krajských vojenských velitelství.

Kdo muze do aktivnich zaloh

Příslušníkem aktivní zálohy v míru může být: občan České republiky (muž, žena), který: dosáhne věku 18 let a nepřesáhne věk 60 let; písemně požádá krajské vojenské velitelství (KVV) podle místa trvalého pobytu žadatele o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a o zařazení do jednotky AZ.

Jak dlouho trvá vojenský výcvik

Délka kurzu – 31 výcvikových dnů, 240 výcvikových hodin, rozvržen viz níže: 11 dnů nepřetržitého vojenského výcviku (NVV) 3 dny volna za NVV. 4 dny NVV.

Co obsahuje vojenský výcvik

Nepřetržitý vojenský výcvik v základní přípravě zahrnuje teoretickou přípravu na učebnách, praktický výcvik na cvičištích, přípravu vojenského materiálu k výcviku, přesuny do prostoru výcviku a zpět, údržbu vojenského materiálu po ukončení výcviku, přípravu na zaměstnání příštího dne, samostatné studium, vyhodnocovací …

Proč se říká guma

Je to pejorativní a vychází z minulosti, kdy vojáci, účastníci KVZ, byli na uniformách starého typu (vzor 85) označeni podlouhlými úzkými stříbrnými odznaky (připomínající kolejničky). Běžní vojáci je nemají rádi, jsou pro ně "gumy" a "zasraný inženýři".

Jak dlouho trva vycvik vojáka

Vojáci v aktivní záloze musí každý rok absolvovat vojenská cvičení v maximální celkové délce do 42 dnů za rok (výcvik je rozdělen do několika cvičení v různých termínech). Odborná příprava se uskutečňuje ve Vojenské akademii Vyškov a v určených útvarech.

Co si vzít na výcvik do Vyskova

CO SI VZÍT S SEBOU NA VÝCVIKosobní doklady (občanský průkaz nebo pas)průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.rozhodnutí o povolání do služebního poměru vojáka z povoláníčíslo bankovního účtu (například kartička s číslem účtu)vojenskou knížku (pokud ti byla vydána)

Kdo je to bigos

Bigoš – označení příslušníka pozemního vojska.

Co dělá spojař v armádě

Pro zajištění bezpečné, dostupné a spolehlivé komunikace jsou v armádě zaváděny nejmodernější komunikační a IT systémy, které spojují všechny domény – zemi, vzduch, kyberprostor i vesmír.

Koho se týká mobilizace

Mobilizace je souhrn opatření a úkonů prováděných orgány státní správy, územními samosprávnými celky a právnickými a fyzickými osobami za válečného stavu k doplnění útvarů osobami, majetkem a věcnými prostředky potřebnými k zajištění obrany ČR před vnějším napadením, anebo je-li třeba plnit závazky o společné obraně.

Previous Post
Co delat kdyz mě kousne jedovaty had?
Next Post
Jak převést film do iPadu?