Co je pravice a levice v politice?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je pravice a levice v politice?

Co je pravice a levice v politice?

Jaký je rozdíl mezi levicí a pravicí

Pojmy pravice a levice pocházejí z konce 18. století, kdy byl ve Francii po Velké francouzské revoluci roku 1791 ustaveno Zákonodárné národní shromáždění, kdy zastánci revoluce (třetí stav) zasedali vlevo od předsedy, a zastánci minulého režimu (druhý stav – šlechta) zase vpravo.

Co je levice v politice

Levice je zastřešující označení pro část politického spektra, které zahrnuje celou řadu politických ideologií.

Co je to krajní pravice

Krajní pravice, označovaná také jako extrémní pravice nebo pravicový extremismus, je politika, která se v levo-pravém politickém spektru nachází více napravo než standardní politická pravice a projevuje se antikomunisticky, autoritářsky, ultranacionalisticky a má nativistické tendence.

Jak se dělí politické strany

Tradiční rozdělení Tradičně se politické strany dělily na kádrové a masové. Tato typologie má sice význam spíše historický, ale přesto lze obě tendence v různé míře vypozorovat i v současných politických stranách.

Co to je pravicový extremismus

Pravicový extremismus zahrnuje širokou skupinu krajních politických postojů a na jejich základě vytvořených skupin, které se snaží o zásadní změnu nebo přímo o odstranění existujícího systému. Jednotlivé skupiny odlišuje jejich ideologie, která se pohybuje od myšlenek nacionalismu a šovinismu až po fašistické ideály.

Co je to politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory. Věda zabývající se politikou se nazývá politologie.

Jaký je rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím

Na rozdíl od politické strany není politické hnutí organizováno za účelem zvolení členů hnutí do vládních úřadů; místo toho má za cíl přesvědčit občany anebo vládní úředníky, aby něco udělali ohledně problémů a záležitostí, na které je hnutí zaměřeno.

Co to je extremismus

Extremismus je politický směr požadující radikální změny, které většina společnosti nebo vládnoucí režim považuje za nepřijatelné. Extremisté se zpravidla vymezují proti stávajícímu systému a volají po jeho zásadní reformě, případně rovnou svržení.

Co je to koalice

Koalice (z lat. co-alescere, „srůstat“) obecně označuje spojenectví států, organizací, politických stran, frakcí nebo osob k prosazení určitých konkrétních cílů. Koaliční partneři podnikají některé společné kroky, ale každý zpravidla sleduje své vlastní zájmy, někdy dokonce i protichůdné.

Co je to Pantová strana

pantovou stranu, tedy malý element vhodný k tvorbě vládní koalice. V 70. letech došlo k poklesu podpory voličů pěti tradičním stranám v součtu až na 72 % hlasů. Jednou z příčin bylo zrušení volební povinnosti a zvýšení atraktivity nových subjektů.

Jak se dělí extremismus

Extremismus bývá dělen například na politický, náboženský, ekologický a národnostní. Politický extremismus bývá někdy dělen na pravicový a levicový, přičemž o zařazení konkrétnějších hnutí do těchto skupin nepanuje úplná shoda.

Co je to politika organizace

Politika znamená nějakou sadu pravidel, které si organizace nebo stát určí a následuje je. Na rozdíl od strategie je politika dlouhodobě platná a nemá konkrétní cíl k dosažení.

Co je to politická ideologie

Politické ideologie jsou jedním z nejběžnějších významů slova ideologie. Původně s termínem ideologie přišel osvícenecký filosof Destutt de Tracy ve svém díle Éléments d'ideologie z roku 1795. Tento pojem sloužil k označení idejí, které jsou myšlenkovým základem pro praktické jednání lidí, politiku a morálku.

Co je to stanovy

Stanovy jsou základní ustavující dokument některých typů právnických osob, zejména spolku, akciové společnosti, družstva nebo politické strany, u kterých jsou stanovy důležitou podmínkou při jejich vzniku zápisem do veřejného rejstříku nebo jiné registraci.

Co je to za stranu pro

Právo Respekt Odbornost (zkratka PRO 2022) je česká politická strana, která byla založena 27. dubna 2022 Jindřichem Rajchlem. Strana není pro vystoupení ČR z EU.

Co to je radikalismus

Radikalismus můžeme definovat jako kritické zpochybňování existujících okolností a hlásání reformy nebo zrušení těchto okolností. Nelze být vnímán jako plnohodnotné politické přesvědčení, jde spíše o postoj, jehož obsah i forma se mění podle politické kultury a politických okolností, v nichž se radikálové nacházejí.

Kdo je v opozici

Opozice v politickém životě jsou politické strany a jejich představitelé nebo skupiny obyvatel, kteří se nepodílejí na vládě. Opozice plní důležitou úlohu kontroly a kritiky vlády. Dále funguje jako nabídka alternativ k vládní politice a je připravena vládu v případě potřeby nahradit.

Co je to SPOLU

SPOLU je volební koalice českých politických stran. Vznikla v roce 2020 a je složena z bloku středopravicových a pravicových stran. Tvoří ji ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Lídrem je Petr Fiala.

Co je firemní politika

Tato Politika firmy je prohlášením společnosti o jejích záměrech a zásadách v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti. Politika firmy je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot. Zaměstnanci společnosti jsou s Firemní politikou seznamováni, přičemž odpovídají za její plnění.

Co je to personální politika

Personální politiku na rozdíl od strategie lze chápat: jako systém zásad personální politiky, kdy organizace řídí a rozhoduje o oblastech dotýkajících se práce a zaměstnanců.

Co je to socialismus

Socialismus (z latinského socialis, „družný, společenský“) je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví.

Co je to komunismus

Komunismus (z latinského communis = „společný“) je politická ideologie požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Její zastánci se nazývají komunisté.

Co je to družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Takto charakterizuje družstvo § 221 Obchodního zákoníku, ve kterém je družstvu věnována samostatná hlava.

Jak funguje spolek

Spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek mohou založit alespoň tři osoby (není omezeno, zda fyzické či právnické) vedené společným zájmem k jeho naplňování. Spolek, který sdružuje spolky, se označuje jako svaz. Zakládacím aktem spolku je shoda nejméně tří zakladatelů na stanovách.

Co to je radikál

Pojem radikální (z latinského radix, kořen) se začal používat během pozdního 18. století jako politologické označení stoupenců důkladných společenských změn, které by ve větší nebo menší míře zahrnovaly změny sociálního řádu.

Previous Post
Co to je portské?
Next Post
Jak se pozná balada?