Kdo vytváří etický kodex?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Kdo vytváří etický kodex?

Kdo vytváří etický kodex?

Jaké profese mají etický kodex

Svůj etický kodex mají např.: lékaři (Hippokratova přísaha), novináři, policisté, fotografové, právníci, knihovníci ale také poslanci a mnoho dalších profesí. Etický kodex mají také některé organizace, sdružení nebo firmy např.: Česká pojišťovna a. s., G4S, Stavedbniny – Spurny a mnoho dalších.
Archiv

Jak se tvoří etický kodex

Měl by stanovovat nejen etické zásady týkající se typických pracovních situací nebo specifických profesních skupin podniku, ale cíleně identifikovat klíčové etické otázky či dilemata, se kterými se zaměstnanci podniku setkávají, a formulovat zásady, případně návody, jak v těchto případech postupovat.

Kdo vydává pravidla etiky státních zaměstnanců

prosince 2015 č. 13, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců, vydává státní tajemník Úřadu s přihlédnutím ke specifikům Úřadu; pro účely tohoto dokumentu se za služební předpis státního tajemníka v Úřadu považuje toto rozhodnutí vedoucího Úřadu.

Z jakých zásad vycházejí pravidla etiky státních zaměstnanců

Text navrhovaného služebního předpisu vychází dále z obecných zásad právních, zejména ze zásad správního práva, a z principů transparentnosti, depolitizace a profesionalizace, jako základních principů zákona o státní službě.

Kde je uložen Vyšehradský kodex

Během druhé světové války byl uložen na Karlštejně. Nyní se nachází v Národní knihovně v Praze pod signaturou XIV A 13. Kodex byl vystavován koncem 50.

Co to znamená etický

Jsoucí v souladu s etikou, tj. morálkou (např. neetické jednání), nebo týkající/zabývající se etikou (např. etické dilema).

Co hrozi zamestnanci při poruseni etickeho kodexu

Etické kodexy novinářů

Dokumenty zdůrazňují zejména: právo čtenáře na úplné, pravdivé a nezkreslené informace a právo znát původ těchto informací povinnost novináře odolávat nátlakům a střetům zájmů požadavky na profesionalitu, osobní zodpovědnost a neúplatnost.

Co je Etický kodex sociálního pracovníka

Eticky uvažuje při sociálním řešení, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o použití metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správných postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledku na klientův život.

Kdo patří do státních zaměstnanců

Státním zaměstnancem je podle zákona o státní službě fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5 zákona o státní službě.

Kdo je ve služebním poměru

Služební poměr je právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterým je zde stát. Předmětem je pracovní činnost, kterou se státní zaměstnanec zavazuje za plat (nikoliv mzdu) pro zaměstnavatele vykonávat. Upraven je v Česku příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o státní službě (č. 234/2014 Sb.)

Kdo spadá pod služební zákon

Zákon o státní službě se vztahuje na státní zaměstnance, kteří vykonávají ve správních úřadech státní správu a na další fyzické osoby, o kterých to stanoví zákon (například na výběr, jmenování a odvolání předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, ředitele Zeměměřičského úřadu, ředitelů zeměměřičských a …

Co obsahuje kodex

Kodex v původním slova smyslu označuje svazek listů svázaných ve hřbetu. Pro zápis mnohem výhodnější než původní svitky, které nahradil, neboť se v něm rychleji a lépe orientuje a dá se využít obou stran psací plochy (papyru, pergamenu…).

Kdo je zakladatel etiky

Zakladatelem etiky se stal Aristoteles, podal první syntetickou a systematickou mravní teorii, jeho dělení ctností na etické (uměřenost, spravedlnost) a rozumové/dianoetické (vědění) se stalo základem označení „etika“.

Jak se dělí etika

Existují tři přístupy: autonomní – etika zcela nezávislá na náboženství heteronomní – morálka staví na náboženských přesvědčeních, závisí na vztahu ke společenství teonomní – morálka vychází ze stejného zdroje jako náboženství, závisí na vztahu k Bohu.

Za co mohu dostat Vytykaci dopis

Těmito předpisy může být míněn jak například zákoník práce, tak také jiné právní předpisy, anebo i vnitřní předpisy zaměstnavatele. Může se taktéž jednat o případy, kdy zaměstnanec porušuje pracovní kázeň nebo jeho pracovní výkon zjevně neodpovídá tomu, co bylo sjednáno smlouvou nebo předepsáno předpisy.

Co se považuje za hrubé porušení pracovní kázně

Dosavadní soudní praxí je za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností zaměstnancem považována zejména (1) déletrvající neomluvená nepřítomnost zaměstnance v práci, (2) útok na majetek zaměstnavatele, (3) požívání alkoholických nápojů, č (4) jiné porušení povinností zaměstnance, např. fyzické a slovní napadání[2].

Jaké oblasti vymezuje etický kodex sociálních pracovníků

Eticky uvažuje při sociálním řešení, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o použití metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správných postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledku na klientův život.

Kdy vznikl etický kodex sociálních pracovníků

Etické kodexy obecně mají vymezovat hodnoty, principy a zásady chování a jed- nání osob v určitém profesním či instituci- onálním kontextu. S tímto záměrem vznikl i Etický kodex sociálních pracovníků (dále buď Etický kodex či Kodex) v České repub- lice, který v roce 1995 vytvořila Společnost sociálních pracovníků.

Kdo jsou zaměstnanci ve státní službě

Státním zaměstnancem je podle zákona o státní službě fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5 zákona o státní službě.

Co to je zaměstnavatel

Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

Kdo musí mít úřednickou zkoušku

Všichni státní zaměstnanci jsou povinni úspěšně vykonat úřednickou zkoušku.

Jak dlouho trvá úřednická zkouška

občanským průkazem nebo služebním průkazem státního zaměstnance). Vykonáte obecnou část úřednické zkoušky formou písemného testu, který obsahuje 30 otázek, trvá 30 minut a obvykle se provádí elektronicky.

Jaký je rozdíl mezi služebním a pracovním poměrem

Služební poměr zohledňuje určitým způsobem specifické postavení státních zaměstnanců oproti zaměstnancům v běžném pracovněprávním vztahu, resp. pracovním poměru. V tomto vztahu existují různá zákonná omezení zaměstnanců a rovněž také i určitá zvýhodnění (např.

Co znamená etický kodex

Etický kodex, též kodex chování (anglicky code of conduct) je pravidlo nebo dokument, který upravuje obecné i konkrétní postupy v jednotlivých organizacích a profesích. Svůj etický kodex mají např. lékaři (Hippokratova přísaha), právníci, novináři a další profese.

Jaký je význam a cíle etických kodexů

Etický kodex není obecně závazným právním předpisem, je však souborem pravidel, který doplňuje zákonné právní normy v naší organizaci. Význam Etického kodexu spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých základních hodnotách a mezilidských vztazích naše instituce staví a o jaké hodnoty se chce opírat i do budoucna.

Previous Post
Co je HVLP pistole?
Next Post
Kde hnízdí sršni?