Jak se označuje parafráze?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak se označuje parafráze?

Jak se označuje parafráze?

Jak se Znaci parafráze

Parafráze je interpretace cizích myšlenek vlastními slovy, vždy citujeme, a to stejně jako u přímých citací. Parafrází se nerozumí, že v dané větě vyměníte pár slov, úroveň parafráze určuje, nakolik jste byli schopni porozumět dané problematice.
Archiv

Jak správně citovat a parafrázovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.
Archiv

Jak parafrázovat parafráze

Jak správně parafrázovat a odkazovat na parafrázeparafráze se nedává do uvozovek.parafráze by měla být kratší než původní text.parafráze je interpretace textu vlastními slovy.parafráze musí být ocitovaná
Archiv

Jak oznacit citaci v textu

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.
Archiv

Jak označit zdroj

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak se píše citát

Doslovný citát musí být graficky odlišen od původního textu, pročež jej umísťujeme do uvozovek a umožňují-li to příslušná pravidla (citační styl, pokyn o formální úpravě textu apod.), píšeme jej kurzívou, jiným typem písma apod.

Jak se cituje překlad

využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad autora)“).

Jaký je rozdíl mezi parafrázi a přímou citaci

Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. Nepřímá citace (parafráze) — Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem.

Jak citovat parafráze v textu

parafráze. Text, který přebíráme, můžeme citovat buď doslovně, tedy přímo, nebo parafrázovat, tedy opsat vlastními slovy. Odkaz i bibliografický záznam musíme samozřejmě uvádět jak u přímé citace, tak u parafráze, aby bylo jasné, které myšlenky jsou naše a které převzaté.

Jak parafrázovat v bakalářské práci

parafráze, kdy text jiného autore přeformulujeme vlastními slovy, avšak zachováme jeho význam a hlavní myšlenky. Za takový text opět uvádíme zdroj. Jak v případě přímé citace, tak v případě parafráze je vždy nutné uvádět adekvátní zdroje, jinak by vaše práce mohla být označena za plagiát.

Jak citovat člověka

Obecná struktura:Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení].

Jak citovat APA 7

APA Style, v češtině APA 7). Při citování podle citační normy APA 7 platí: Příjmení autorů se podle této normy zapisují malými písmeny, místo osobního jména se uvádí pouze iniciála (počáteční písmeno osobního jména). Pokud se v citaci uvádí nakladatelství, nepíše se právní forma organizace (s.r.o, a.s. apod.).

Jak citovat překlad

využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad autora)“).

Jak citovat vlastní překlad

využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad autora)“).

Jak se píše motto

Moto (citát, heslo) lze psát dvojím způsobem: moto i motto. Slovo si zachovává svůj původní zápis, ale do našeho pravopisu již pronikla i jeho počeštěná varianta. Obojí je tedy správně, ale v textu se musí zachovat jednotnost. Moto (slangově motocykl, složeniny moto-) lze psát pouze s jedním t.

Jak parafrázovat článek

U parafráze musí být uveden bibliografický odkaz na zdrojovou literaturu. Z textu musí být jednoznačně jasné, kde parafráze začíná a kde končí. Lze to udělat kupříkladu tím, že odkazy na bibliografické citace budeme důsledně uvádět vždy na konci parafráze.

Jak se vyhnout plagiátorství

Jak se vyhnout plagiátorstvíMějte citace pod kontrolou. Při psaní práce je naprosto nezbytné, abyste věděli, z jakých zdrojů jste čerpali.Citujte striktně opravdu všechno. Ideálně průběžněDůvěřuj, ale prověřuj.

Jak se pozná plagiát

„Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje,“ uvádí například Masarykova univerzita v Brně. Ostatní univerzity definují plagiáty podobně.

Jak se zapisují citáty

Citát (přímá citace) znamená, že cizí text přebíráme přesně tak, jak je uveden ve zdrojovém dokumentu (pro názornost jsme v příkladu je text zvýraznili oranžovou barvou). Text musí být graficky oddělen od ostatního textu pomocí uvozovek (tj. musí být jednoznačně zřejmé, kde citace začíná a kde končí).

Jak citovat poznámky z přednášek

Citace vysokoškolské přednáškypříjmení – příjmení přednášejícího.jméno – jméno přednášejícího.téma – název přednášky.předmět – předmět vyučovaný na dané vysoké škole, jehož výukou byla přednáška součástíobor – obor studia, pro nějž je předmět určen.fakulta – fakulta vysoké školy, na níž byla přednáška přednesena.

Jak se uvádí citát

Uvozovky používáme k vyznačení přímé řeči i doslovných citátů, přesných názvů (např. knih, skladeb, článků, časopisů, spolků –⁠ z důvodu zachování zřetelnosti textu, nejsou‑li vyznačeny jinak), výrazů z cizího prostředí, nespisovných výrazů, výrazů ironických, výkladů významů slov apod.

Co to je citát

Za citát považujeme doslovné opakování zápisu či výroku určité osoby. Některé citáty využíváme pro vysvětlení nebo potvrzení vlastního názoru. Nejčastěji se setkáváme s citáty z uměleckých děl, s výroky slavných osobností a s citováním jiných autorů při psaní školních a vědeckých prací.

Co hrozí za plagiátorství

Nově může vysoká škola za plagiátorství postihovat i své absolventy. To má na starosti přezkumná komise rektora. Nejpřísnějším trestem je ztráta titulu. K tomu se přistupuje, pokud jde o úmyslné plagiátorství hrubě porušující autorské právo.

Co je povazovano za plagiát

Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje. Při vytváření odborných textů v rámci studia je proto nezbytné seznámit se s pravidly citační a publikační etiky.

Jak poznat citát

Citát je doslovné znění z díla spisovatele, anebo doslovně zopakovaný výrok. Slouží k vysvětlení nebo potvrzení vlastního názoru. Při citování se uvádí jak autor, tak i dílo, ve kterém se výrok objevil.

Previous Post
Co je to Den Země?
Next Post
Co dělat když jsem se nedostala na vysokou školu?