Jak vyhodnotit kvalitativní výzkum?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak vyhodnotit kvalitativní výzkum?

Jak vyhodnotit kvalitativní výzkum?

Jak provést kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s jedincem či skupinou. Nejdůležitější techniky kvalitativního dotazování jsou: strukturovaný otevřený rozhovor, rozhovor s návodem, neformální rozhovor, fenomenologický rozhovor, narativní rozhovor, epizodické interview a skupinová diskuse.
Archiv

Co patří do kvalitativního výzkumu

Kvalitativní výzkum se využívá v nejrůznějších oborech – v psychologii, antropologii, sociologii, kriminologii, pedagogických vědách, kulturologii, zdravotnictví, ošetřovatelství. Zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo individuálních problémů a snaží se vytvořit komplexní, holistický obraz o zkoumaném problému.

Kdy zvolit kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum má za cíl hlubší porozumění zkoumané skutečnosti. Je používán tehdy, kdy kvantitativní výzkum nepostačuje daným účelům a nelze jej proto pro řešení výzkumného problému použít.
ArchivPodobné

V čem se odlišuje kvantitativní pozorování od kvalitativního

“ (Kemmis a McTaggart 2000:595-596 in Denzin a Lincoln, 2005). Ve stručnosti, kvantitativní přístup je obvykle přísně strukturován, sbírá statistická data a testuje hypotézy, zatímco kvalitativní přístup je více flexibilní, prozkoumává názory analýzou textů a slov a rozvíjí nové teoretické vhledy.

Jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem

V kvantitativním výzkumu jsou sbírána jen ta data, která potřebujeme k testování hypotéz, v kvalitativním výzkumu se výzkumník snaží sebrat všechna data související s tématem šetření. Kvantitativní výzkum pracuje s daty zpracovatelnými počítačem, kvalitativní výzkum nikoli.

Jak na kvantitativní výzkum

Jak postupovat při kvantitativním výzkumuProstudujte odbornou literaturu.Stanovte výzkumný problém.Navrhněte hypotézu.Vyberte vhodné metody.Určete velikost vzorku.Nasbírejte potřebná data.Proveďte analýzu a vyslovte závěr.

Jak realizujeme kvantitativní výzkum

Nejčastěji používanou technikou kvantitativního výzkumu je dotazování (osobně formou interview, písemně formou dotazníku, telefonicky), méně často pozorování (zúčastněné, nezúčastněné), či experiment (v reálných či laboratorních podmínkách). Volba vhodné techniky je PÁTÝM KROKEM VÝZKUMU.

Jak zpracovat výzkum

Jak postupovat při kvantitativním výzkumuProstudujte odbornou literaturu.Stanovte výzkumný problém.Navrhněte hypotézu.Vyberte vhodné metody.Určete velikost vzorku.Nasbírejte potřebná data.Proveďte analýzu a vyslovte závěr.

Jak definovat výzkumnou otázku

Výzkumnými otázkami dané téma lépe popíšete a následně z nich vyvodíte jisté hypotézy. Dbejte na to, aby zpřesňujících otázek nebylo příliš mnoho, protože by se tak výzkumný problém mohl stát nepřehledným. Snažte se vždy zaměřit jen na hlavní oblasti a ty stručně popište!

Co je kvalitativní a kvantitativní výzkum

V kvantitativním výzkumu jsou sbírána jen ta data, která potřebujeme k testování hypotéz, v kvalitativním výzkumu se výzkumník snaží sebrat všechna data související s tématem šetření. Kvantitativní výzkum pracuje s daty zpracovatelnými počítačem, kvalitativní výzkum nikoli.

Co platí pro kvantitativní výzkum

Mezi kvantitativní techniky sběru dat patří např. experiment, statistické šetření, obsahová analýza či strukturované pozorování. K základním metodám kvalitativního výzkumu patří např. zúčastněné pozorování, nestandardizovaný rozhovor, analýza osobních textů či dokumentů.

Která fáze výzkumu je rozhodná pro výběr metod a technik výzkumu

Čtvrtý krok – volba techniky sběru dat. Výběr techniky a metody sběru dat je jedním z nejnáročnějších částí plánování procesu výzkumu. Tento proces [2] vyžaduje zvládnutí metod a technik, které zahrnují proces výzkumu, ale také tvořivý přístup, který povede ke splnění záměrů šetření.

Jak se dělá kvantitativní výzkum

Jak postupovat při kvantitativním výzkumuProstudujte odbornou literaturu.Stanovte výzkumný problém.Navrhněte hypotézu.Vyberte vhodné metody.Určete velikost vzorku.Nasbírejte potřebná data.Proveďte analýzu a vyslovte závěr.

Jak formulovat výzkumný problém

Výzkumný problém by měl dozrávat a vznikat postupně. Definitivní formulaci problému předchází prostudování literatury, zmapování toho, co se zjistilo, popsalo a také jak. Je dobré formulovat si výzkumný problém jako otázku. Lépe si tak ujasníme naši výzkumnou cestu, celý výzkum je pak odpovědí na danou otázku.

Jak formulovat hypotézu

Formulace hypotézHypotézy jsou tvrzení, je třeba formulovat je jako oznamovací věty a nezaměňovat je s výzkumnou otázkou (problémem).Hypotézy vyjadřují vztah alespoň dvou proměnných. Tento vztah mezi dvěma jevy je třeba jasně a explicitně vyjádřit.Hypotéza musí být testovatelná, musí se dát potvrdit nebo vyvrátit.

Co zahrnuje empirická fáze výzkumu

Empirická fáze zahrnuje sběr data a jejich přípravu pro analýzu. Tato fáze bývá zpravidla časově nejnáročnější (může trvat i měsíce až roky). Krok 11. Sběr dat V kvantitativní studii jsou postupy sběru dat a časová určení zahrnuty v plánu výzkumu.

Jak si stanovit výzkumnou otázku

Výzkumnými otázkami dané téma lépe popíšete a následně z nich vyvodíte jisté hypotézy. Dbejte na to, aby zpřesňujících otázek nebylo příliš mnoho, protože by se tak výzkumný problém mohl stát nepřehledným. Snažte se vždy zaměřit jen na hlavní oblasti a ty stručně popište!

Jak se vyhodnocují hypotézy

Hypotéza představuje vědecký předpoklad, který byl vyvozen z vědecké teorie. Pomocí vhodně zvolených metod práce a důvěryhodných zdrojů je možné následně hypotézu buď přijmout (verifikovat), nebo zamítnout (falzifikovat). Hypotézy se nepotvrzují ani nevyvracejí!

Co je to empirický výzkum

výzkum empirický – v s-gii záměrná, systematická poznávací činnost postavená na technikách sběru informací, resp. na řízeném pozorování soc. jevů, událostí, procesů a na zpracování a interpretaci jeho výsledků. V.e. je tedy vázán na empirii dosahovanou věd.

Co je to aplikovaný výzkum

Aplikovaný výzkum (někdy též cílený výzkum) je experimentální a teoretické práce k získání nových poznatků, ale zcela jednoznačně zaměřených na specifické, konkrétní předem stanovené cíle využití v praxi.

Co je to základní výzkum

Základní výzkum zahrnuje experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků, bez úvah o jejich konkrétní aplikaci.

Co je to akční výzkum

Akční výzkum je forma aplikovaného výzkumu v sociálních vědách. Usiluje o změnu, není hodnotově neutrální a má politické konotace (Hendl, 2005). Je považován za důležitý prostředek změn v sociální realitě. Výzkumník v akčním výzkumu má rovnocenné postavení s aktéry výzkumu.

Co je předmětem výzkumu

Předmět výzkumu je vymezen poznávacím cílem a základní výzkumnou otázkou. Jednotka zkoumání je prvek sociálního světa, jehož vlastnost je předmětem daného výzkumu, a na kterou se budou vztahovat výsledky výzkumu.

Co je to deskriptivní výzkum

Deskriptivní výzkum – poskytuje základní obraz o vybraných aspektech zkoumaného problému v daném období, popisuje jevy a procesy, které jsou relevantní pro rozhodování.

Jak se dělá výzkum

Prvním a nejdůležitějším krokem je stanovení cílů výzkumu. Z nich vychází zadání výzkumu: stanovíme, koho se chceme ptát, jaké jsou termíny, jaký máme rozpočet a kdo konkrétně ve firmě či organizaci se bude výzkumu věnovat. Dále určíme, jakým způsobem se chceme ptát.

Previous Post
Jak nahrát film z PC do iPadu?
Next Post
Kdo je primát?