Co muzeme rict o jaderné reakci?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co muzeme rict o jaderné reakci?

Co muzeme rict o jaderné reakci?

Co vyvola jadernou reakci

Jaderná reakce je jaderná přeměna vyvolaná vzájemnou srážkou s jinými jádry nebo částicemi. Každá jaderná reakce splňuje určité podmínky, a to zákony zachování energie, hybnosti a hmotnosti, zákon zachování náboje, zákon zachování počtu nukleonů a další zákony.

Jak Delime jaderné reakce

Podkritické – jádro se rozpadne, každý neutron je zachycen (přirozený rozpad). Kritické – jeden neutron není zachycen, štěpí další jádra, v průměru unikne právě jeden neutron (řízená řetězová reakce, viz níže). Nadkritické – 2 neutrony nejsou zachyceny. Superkritické – neřízená řetězová reakce (viz níže).

Co se deje v jadernem reaktoru

V jaderném reaktoru dochází k řízené štěpné reakci v palivu – jádra izotopu 92U235 zasažená pomalými neutrony se rozpadají na jádra lehčích prvků (odštěpky, fragmenty) a současně se při každém štěpení uvolní 2 – 3 rychlé neutrony. Fragmenty se vzájemně odpuzují a velkou rychlostí se od sebe rozlétají.

Co vzniká při jaderné reakci

Při jaderných reakcích dochází k interakcím atomových jader s jinými jádry nebo částicemi za vzniku nových jader a emitovaných částic. Průběh konkrétních druhů jaderných reakcí bude rozebírán níže. Na několika místech budou diskutovány i analogie a rozdílnosti mezi chemickými a jadernými reakcemi.

Jak se získává jaderná energie

Jak vzniká jaderná energie Jaderná energie vzniká pomocí štěpné reakce v jaderném reaktoru. Štěpí se jádra uranu, přičemž dochází k uvolnění obrovského množství jaderné energie. Pro výrobu elektřiny je potřeba nejdříve přeměnit jadernou energii na energii tepelnou.

Kde dochází ke štěpné reakci

Ke štěpné jaderné reakci dochází u těžkých atomových jader (např. U) při jejich ostřelování neutrony. Neutron pronikne do jádra uranu, je absorbován, a tím se předá tomuto jádru tolik energie, že se rozkmitá a rozdělí se většinou na dva odštěpky, které se od sebe velkou rychlostí vzdalují.

Kdo rozbil atom

“ Tento radostný výkřik zazněl v ulicích starobylého univerzitního města Cambridge v roce 1932 z úst Sira Johna Douglase Cockcrofta, když spolu s fyzikem Ernestem Thomasem Sintnem Waltonem na fluorescenčním stínítku mikroskopu zjistili přeměnu jádra lithia na dvě jádra helia.

Co to je kontejnment

Kontejnment je ochranná obálka (či budova) jaderného reaktoru v jaderné elektrárně, vystavěná z oceli a betonu. Spojuje funkci hermetického prostoru pro ochranu před únikem nebezpečných látek do vnějšího (životního) prostředí a mechanické ochrany proti vnějším vlivům.

Jak dlouho trvá odstavení jaderného reaktoru

Bezpečné odstavení jaderné elektrárny nezávisí pouze na provozu počítačových sítí. Projektová doba odstavení reaktoru je 3 sekundy.

Jak zastavit reaktor

Pro případ okamžitého zastavení výkonu reaktoru jsou připraveny havarijní tyče. V nich bývá mnohem vyšší koncentrace absorbátoru než v tyčích regulačních. Havarijní tyče jsou vysunuty nahoru nad aktivní zónu, kde drží pomocí elektromagnetů.

Jak funguje Jaderna reakce

Ke štěpné jaderné reakci dochází u těžkých atomových jader (např. U) při jejich ostřelování neutrony. Neutron pronikne do jádra uranu, je absorbován, a tím se předá tomuto jádru tolik energie, že se rozkmitá a rozdělí se většinou na dva odštěpky, které se od sebe velkou rychlostí vzdalují.

Jak odstavit jadernou elektrárnu

Tři scénáře odstavení

Takzvaný DECON znamená "okamžité" rozebrání. Krátce po vypnutí se radioaktivní materiál rozebere a bezpečně uloží, popřípadě dekontaminuje. Druhou strategií je SAFSTOR. Ten představuje jakýsi opožděný DECON s tím, že se elektrárna po dobu 40 až 60 let uzavře do ochranného obalu a dál sleduje.

Jak vypadá jaderné palivo

Palivové články, jež se vyjímají z reaktoru, vypadají analogicky jako kazety s čerstvým palivem. Jsou čisté a nepoškozené. Významný je ale rozdíl v radioaktivitě látek, které obsahují. Během provozu roste z téměř nuly postupně tak, jak narůstá množství produktů štěpení v jaderném palivu.

Co je v kontejnmentu

Kontejnment je ochranná obálka (či budova) jaderného reaktoru v jaderné elektrárně, vystavěná z oceli a betonu. Spojuje funkci hermetického prostoru pro ochranu před únikem nebezpečných látek do vnějšího (životního) prostředí a mechanické ochrany proti vnějším vlivům.

Co je v jádře atomu

Jádra atomů jsou složena ze dvou druhů elementárních částic, protonů a neutronů. Společně tyto částice nazýváme nukleony. Nejjednodušším atomem je atom vodíku, jehož jádro je tvořeno protonem a kolem jádra obíhá jediný elektron.

Co se nachází v jádře atomu

Jádro je složeno ze dvou druhů částic – kladně nabitých protonů a elektricky neutrálních neutronů. Náboje elektronu a protonu se liší jen znaménkem. Jejich velikost je stejná: e = 1,6.10-19 C. Za normálních okolností je počet elektronů v obalu stejný jako počet protonů v jádře – atom je navenek elektricky neutrální.

Co se nachází v kontejnmentu

kontejnment – (železobetonová 1,2 m silná ochranná obálka s ocelovou hermetickou výstelkou, která obklopuje reaktor a hlavní zařízení primárního okruhu a zabraňuje úniku radioaktivních látek do životního prostředí v případě nehody).

Jak skladovat vyhořelé palivo

Vyhořelé články se z reaktoru vyjmou a pod hladinou vody kanálem převezou do bazénu vyhořelého paliva, který je v reaktorové hale vedle reaktoru. Tam jsou pod vodou uloženy asi 3 až 4 roky.

Jak se zbavit jaderného odpadu

Radioaktivní odpad se většinou ukládá do podzemních přípovrchových nebo hlubinných úložišť. Některé státy v minulosti také shazovaly nukleární odpad do moře, zejména do Atlantského oceánu.

Co pohani jadernou elektrárnu

Jaderné elektrárny používají jaderné palivo obohacené do pěti procent. Z jaderného paliva se uvolňuje energie prostřednictvím jaderných reakcí. V současnosti jaderné elektrárny využívají jako jaderné palivo uran nebo plutonium a do budoucna se počítá s thoriem.

Jaký je rozdíl mezi štěpným a fúzním jaderným reaktorem

Rozlišujeme tři druhy jaderných reaktorů: Štěpný jaderný reaktor – tento reaktor je ve světě nejčastějším typem reaktoru v jaderných elektrárnách a štěpí se v něm těžká jádra uranu nebo plutonia. Fúzní jaderný reaktor – v tomto reaktoru se jaderná energie získává slučováním lehkých jader z deuteria či tritia.

Na jakém principu funguje jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny jsou v zásadě elektrárny tepelné, teplo potřebné pro přeměnu vody na páru však v nich nezískáváme spalováním paliva, ale jaderným štěpením. Počínaje turbínou pohánějící generátor je jaderná elektrárna vlastně stejná jako klasická elektrárna uhelná. Jediný rozdíl – ovšem zásadní – je ve zdroji tepla.

Jak se zbavit jaderného odpadů

Radioaktivní odpad se většinou ukládá do podzemních přípovrchových nebo hlubinných úložišť. Některé státy v minulosti také shazovaly nukleární odpad do moře, zejména do Atlantského oceánu.

Jak dlouho vydrží jaderné palivo

Čím dál, tím déle. Od momentu výroby palivového souboru se každá další zastávka jaderného paliva prodlužuje. Po dovezení do elektrárny pobývá ve skladu čerstvého paliva přibližně rok.

Jak je zajištěna bezpečnost jaderných elektráren

Jaderná elektrárna musí odolat země třesení i jiným živelním pohromám, pádu letadla, teroristickým útokům, technickým závadám i selhání obsluhy. Ze základních opatření pro zajištění radiační bezpečnosti jaderných elektráren jsou nejvýznamnější bariéry jaderných elektráren a autoregulace reaktoru.

Previous Post
Jak udělat okouna?
Next Post
Jak dlouho se dusi Hliva?