Co je to makromolekulární látka?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je to makromolekulární látka?

Co je to makromolekulární látka?

Co to jsou makromolekuly

Makromolekula je rozsáhlá molekula, zpravidla s velkou molární hmotností. Atomy v makromolekule jsou vázány kovalentními vazbami, molekuly Van der Waalsovými silami. Je složená z velkého množství molekul či atomů, většinou stejného původu.

Co patří mezi makromolekuly

Syntetické makromolekulární látky je široký pojem zahrnující plasty, syntetická vlákna a syntetické kaučuky. Lze se setkat i s názvy jako polymery, igelity, bakelity, gumy apod., i když je laická veřejnost zpravidla užívá nesprávně. Z chemického hlediska jsou tyto látky polymery, tj. látky vzniklé polymerací.
ArchivPodobné

Co je to monomer

Monomer (z řeckého μινος – monos – jeden a μέρος – meros – část) je nízkomolekulární sloučenina schopná polymerace nebo polykondenzace a tím vytvoření polymeru (makromolekulární látky). Jeho základní vlastností je schopnost vytvářet chemické vazby sám se sebou nebo dalšími látkami.

Co patří mezi syntetické polymery

Syntetické polymerypolyethylen (PE)polypropylen (PP)teflon (PTFE)polystyren (PS)polyestery: polyethylentereftalát (PET)polyamidy: nylon (PA66), silon (PA6)polyisobutylen (PIB)

Co to je polymery

Polymer je makromolekula sestavená z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

Co vznika při polymeraci

Polymerizace (též polymerace) je chemická reakce, při které z malých molekul (monomerů) vznikají vysokomolekulární látky (polymery). Dělí se podle mechanismu na polymerizaci radikálovou, iontovou, polyinzerci, polykondenzaci a polyadici. Podle způsobu provedení se dělí např. na blokovou, roztokovou, suspenzní, emulzní.

Jak se vyrábí polymer

Polymery obvykle vznikají polymerizací, polyadicí nebo polykondenzací. Dříve se za polymery označovaly výhradně makromolekulární látky složené z molekul o obecném vzorci Xn (kde X značí strukturní jednotku, která se v molekule n-krát opakuje).

Co je to krystalinita

Podíl krystalického obsahu ve struktuře polymeru, který je závislý nejen na strukturních podmínkách makromolekuly, ale také na podmínkách jeho zpracování (zejména rychlosti chlazení taveniny, ale i typu přísad), nazýváme stupněm krystalinity.

Jak dělíme plasty

Plasty do třetice dělíme podle druhu přísad na neplněné a plněné plasty. Pod neplněným plastem si představte takový plast, u kterého množství přísad neovlivňuje vlastnosti polymerní matrice. Naopak plněné plasty ovlivňují fyzikální a mechanické vlastnosti plastu.

Co je to polymerní látka

Pojem „Polymer“ označuje makromolekulu složenou z více molekul a to jednoho (anebo klidně i více) typů atomů (nebo rovnou skupin atomů). Přitom platí, že nemálo z chemických i fyzikálních vlastností se nemění tehdy, když odebereme nebo přidáme jednu (či více) podobných konstitučních jednotek.

Co patří mezi polymery

Mezi polymerní materiály patří hlavně plasty a přírodní i syntetické kaučuky, volně lze mezi ně řadit i laky, lepidla, apretační prostředky apod. Vlastnosti samotných polymerů jsou v materiálu upravovány a vylepšovány zejména pomocí různých přídavných látek (aditiv).

Co je to polyolefin

Polyolefiny jsou největší skupinou syntetických polymerů, které vznikají polymerací uhlovodíků (sloučenin uhlíku s vodíkem), tzv. olefinů (neboli alkenů), obsahující v molekulách jednu dvojnou vazbu, viz příklad na obr. 7. Mezi polyolefiny patří termoplasty i kaučuky.

Jaké jsou druhy plastů

Dělení plastůpolyolefiny. polyethylen (PE) polypropylen (PP)vinylové plasty. polyvinylchlorid (PVC) polystyren (PS)polymetylmetakrylát (PMMA)polyamidy (PA)polyestery (PES) polyethylentereftalát (PET)polyuretany.fenoplasty.aminoplasty.

Jak se tvori plast

Plasty jsou organické makromolekulární látky vytvořené chemickou reakcí. Skládají se zejména z prvků uhlík (C), vodík (H), kyslík (O), dusík (N), chlor (Cl), síra (S) a křemík (Si). Plasty se vyrábějí třemi procesy: polymerací, polykondenzací a plyadicí.

Jak vzniká polymer

Polymery obvykle vznikají polymerizací, polyadicí nebo polykondenzací. Dříve se za polymery označovaly výhradně makromolekulární látky složené z molekul o obecném vzorci Xn (kde X značí strukturní jednotku, která se v molekule n-krát opakuje).

Co to je termoplast

Termoplast je plast, který je od určité vyšší teploty plastický – tvárný – až kapalný a po ochlazení se stane pevným, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně.

Co je to Mikroplast

Mikroplasty (MP) jsou definovány jako plastové částečky menší než 5 mm, přičemž spodní hranice není jasně stanovena. V přírodě byly prokázány MP i o rozměru pouhého 1 µm a je jisté, že přítomny jsou i mnohem menší částice, tzv. nanoplasty (NP), ty je však obtížné spolehlivě analyzovat.

Co je to Reaktoplast

Reaktoplast je hmota, kterou lze teplem, zářením nebo působením katalyzátoru vytvrdit. Vytvrzení znamená vytvoření prostorové sítě v materiálu, díky které takový plast získává zajímavé vlastnosti, především je netavitelný a nerozpustný.

Co způsobují mikroplasty

Hlavní zdroje mikroplastů: Praní syntetického oblečení – 35 % primárních mikroplastů Sjíždění pneumatik – 28 % primárních mikroplastů Záměrné používání mikroplastů v kosmetice (například mikroperly v krémech nebo abrazivní částice v peelingových přípravcích) – 2 %

V čem jsou mikroplasty

Členění mikroplastů

Primární mikroplasty se přidávají do nátěrových barev nebo zcela běžné kosmetiky (zubní pasty, mýdla, šampony, čisticí mléka a jiné). Přidávají se jako abrazivum či pro zlepšení viskozity či vzhledu. Sekundární vznikají zejména mechanickým otěrem pneumatik a opotřebováním plastových tkanin.

Kde se nachází mikroplasty

Mikroplasty se nacházejí ve všech složkách životního prostředí (ve vodě, v půdě i v ovzduší). Byly nalezeny ve všech vodních ekosystémech, v mořích, oceánech, ale i v řekách, jezerech a nádržích, z nichž některé slouží jako zdroje pitné vody.

Kde se berou mikroplasty

Primární mikroplasty pocházejí většinou z kosmetických přípravků, sekundární mikroplasty pak vznikají rozpadem plastových výrobků – například PET lahví, igelitových tašek i oblečení, a to vlivem slunečního záření či mechanického působení. „Klasickým příkladem jsou pneumatiky, které se při jízdě obrušují třením.

Kde najdeme mikroplasty

Mikroplasty se nacházejí ve všech složkách životního prostředí (ve vodě, v půdě i v ovzduší). Byly nalezeny ve všech vodních ekosystémech, v mořích, oceánech, ale i v řekách, jezerech a nádržích, z nichž některé slouží jako zdroje pitné vody.

Jak se zbavit mikroplastů

Pomocí technologie čištění vody reverzní osmózou budete moci očistit vodu od částic, jejichž velikost nepřesahuje 0,001-0,0001 mikronů. Tímto způsobem se zbavíte nejpočetněji zastoupených mikroplastů a můžete tak považovat získanou vodu za vyčištěnou.

Co způsobují Mikroplasty

Hlavní zdroje mikroplastů: Praní syntetického oblečení – 35 % primárních mikroplastů Sjíždění pneumatik – 28 % primárních mikroplastů Záměrné používání mikroplastů v kosmetice (například mikroperly v krémech nebo abrazivní částice v peelingových přípravcích) – 2 %

Previous Post
Na co si dát pozor Seychely?
Next Post
Co je to Ekniha?